TPA 18 § 11 Pensionspremie

Premie beräknas i procent på arbetstagarens pensionsgrundande lön enligt § 9 och är 4,5 procent på den pensionsgrundande lönen upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp.  

Premien är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande lönen som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess att arbetstagaren fyllt i 32 a§ LAS angiven ålder. Därefter är premien 4,5 procent på hela den pensionsgrundande lönen.  

En arbetstagare tillgodoräknas premie endast om den för kalenderåret är högre än 1,0 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då arbetstagaren inte ska tillgodoräknas pensionspremie betalar arbetsgivaren ut motsvarande belopp direkt till arbetstagaren i form av ersättning som inte är pensionsgrundande.

Från och med den tidpunkt då arbetstagaren får rätt till

  • partiell sjuk- eller aktivitetsersättning utifrån nedsatt arbetsförmåga i anställningen, eller  
  • partiell livränta enligt SFB i minst motsvarande grad som arbetstagaren till följd av arbetsskada får sin arbetsförmåga i anställningen nedsatt,  

ska gränsvärdet 7,5 inkomstbasbelopp bestämmas i proportion till sysselsättningsgraden med hänsyn tagen till sjuk- eller aktivitetsersättningens eller livräntans omfattning.  

Gränsvärdet 7,5 inkomstbasbelopp ska, för en arbetstagare med en överenskommen fast kontant lön som överstiger 62,5 procent av inkomstbasbeloppet, bestämmas i proportion till anställningstidens längd i dagar under den period för vilken pensionspremie beräknas. Vid beräkningen ska inte medräknas ledighet som inte är pensionsgrundande. 

Nästa paragraf

Kommentarer från Kyrkans pensionsnämnd

Angående § 11, 2 st

Tolkning vid sammanträde 2019-10-15 angående § 11, 2 st

Bryttidpunkten styrs av intjänandet och inte av utbetalningstillfället. Med tidpunkt för intjänandet avses den månad personen fyller i § 32a LAS angiven ålder och det är den ålder som anger bryttidpunkten. ​   

Angående § 11, 5 st

Tolkning från sammanträde 2019-03-22 angående § 11, 5 st

Femte stycket tillämpas endast för arbetstagare med en ”överenskommen fast kontant lön” och är därmed inte tillämpligt för arbetstagare med timlön. Begreppet ”överenskommen fast kontant lön” definieras i vid var tidpunkt gällande Kyrkans AB.  

Arbetstagare med en fast överenskommen månadslön som överstiger 62,5 procent av inkomstbasbeloppet och som endast varit anställd del av året har rätt att tillgodoräknas premie om 30 procent på de lönedelar som överstiger gränsvärdet, efter att lönen proportionerats i förhållande till anställningstidens längd under året.  

Den överenskomna fasta kontanta månadslönen ska rapporteras till Kyrkans pensionskassa för att korrekt beräkning av pensionspremie ska kunna ske.  

Enligt § 15 ska pensionsgrundande lön och premie vid parallella anställningar beräknas som om anställningarna hade utgjort en anställning. Se kommentar till § 15 för ytterligare definition av parallell anställning.  

Om det uppstår ett fall där en arbetstagare omfattas av både § 15 och
§ 11, 5 st, ska de pensionsgrundande lönerna hos de olika arbetsgivarna räknas samman innan proportionering görs.

Tolkning från sammanträde 2019-09-24 angående § 11, 5 st

Vid parallell anställning oavsett tidslängd och lönenivå ska löner sammanräknas. Därefter bestäms gränsvärdet 7,5 inkomstbasbelopp i proportion till den parallella anställningstiden innan fastställande av pensionspremie.

För övrig anställningstid beräknas pensionspremie separat.  

Tolkning från sammanträde 2019-10-15 angående § 11, 5 st

Motsvarande proportionering som beskrivs i tolkningen från sammanträde 2019-03-22 (andra stycket) ska också göras beträffande begränsningen av en arbetstagares pensionsgrundande lön om högst 30 inkomstbasbelopp.   

Tolkning från sammanträde 2021-05-20

Det är lönesumman hos respektive arbetsgivare i relation till den totala lönesumman som utgör grund för proportionering av premiekostnaden.

Kyrkans pensionsnämnd är en partsgemensam nämnd som beslutar i frågor som rör bl.a. 

  • tolkning av kyrkans pensionsavtal
  • relevanta ärenden av prejudicerande betydelse
  • tillämpningsregler av väsentlig betydelse och som rör arbetsgivare och arbetstagare.

Nämnden består av sex ledamöter samt ersättare för dessa. Hälften av ledamöterna kommer från arbetsgivarorganisationen och hälften från arbetstagarorganisationerna.

Vid frågor om pensionsnämndens beslut ska du som är arbetsgivare kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och du som är arbetstagare ska kontakta ditt fackförbund.​