TPA 18 § 19 Återbetalningsskydd

Arbetstagaren kan välja återbetalningsskydd för sin ålderspensionsförsäkring. Återbetalningsskydd innebär att värdet av ålderspensionen betalas ut till förmånstagare enligt § 19 mom. 2 vid arbetstagarens dödsfall.

Även den som har rätt till premiebefrielseförsäkring utan att vara anställd kan välja bort eller till återbetalningsskydd. Gjort val av återbetalningsskyddet anmäls till Kyrkans pensionskassa. Anmält val gäller tills nytt val sker.  

Återbetalningsskyddet kvarstår även efter det att ålderspensionen börjat betalas ut, om det inte väljs bort. Om det då valts bort kan det inte återinföras.  

Inträffar dödsfall innan ålderspensionen börjat utbetalas till arbetstagaren, utbetalas värdet av ålderspensionen till förmånstagare under fem år.  

Inträffar dödsfall efter det att livsvarig ålderspension börjat utbetalas till arbetstagaren fortsätter utbetalningarna som återbetalningsskydd till förmånstagare och upphör senast 20 år efter det att ålderspensionen börjat betalas ut.  

Vid dödsfall efter det att tidsbegränsad ålderspension har börjat betalas ut till arbetstagaren, fortsätter utbetalningarna till förmånstagare under längst så lång tid som återstår av den avtalade tiden för utbetalning av ålderspensionen.  

Förmånstagare kan överenskomma med Kyrkans pensionskassa om annan utbetalningstid, om Pensionskassans försäkringsvillkor tillåter detta.  

Mom. 1 Hälsoprövning m.m.  

Om återbetalningsskydd väljs senare än vid första möjliga valtillfälle eller mer än tolv månader efter en familjehändelse krävs hälsodeklaration. Med familjehändelse avses när arbetstagaren gifter sig, blir sambo, får eller adopterar barn.  

Återbetalningsskyddet omfattar normalt hela det pensionskapital som tjänats in i premiebestämd ålderspension. Arbetstagare som lider av allvarlig sjukdom beviljas dock återbetalningsskyddet enbart avseende premier som tjänas in från och med månaden efter valet av återbetalningsskydd.  

Mom.2 Förmånstagare till återbetalningsskyddet

Generellt förordnande

Förmånstagare till ålderspensionens återbetalningsskydd är, om inte annat skriftligen anmälts till Kyrkans pensionskassa, i första hand arbetstagarens make/maka  eller sambo och i andra hand arbetstagarens arvsberättigade barn i lika delar. Med make/maka jämställs även partner enligt lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap.  

Förordnande till förmån för make/maka gäller även om det pågår mål om äktenskaps­skillnad mellan makarna. Förordnande till förmån för registrerad partner gäller även om det pågår mål om upplösning av registrerat partnerskap.  

Med sambo avses ogift person, som under äktenskapsliknande förhållanden eller under förhållanden som liknar registrerat partnerskap, vid dödsfallet stadigvarande sammanbott med ogift försäkrad förutsatt att de

  • har eller har haft eller väntar barn tillsammans
    eller
  • tidigare har varit gifta med varandra eller levt samman i registrerat partnerskap eller i vart fall
  • stadigvarande sammanbott sedan minst sex månader.  

Särskilt förordnande

Arbetstagaren kan skriftligen anmäla annat förmånstagarförordnande. Sådant förordnande kan endast omfatta följande personer  

a) make/maka/registrerad partner eller tidigare make/maka/registrerad partner

b) sambo eller tidigare sambo

c) barn/styvbarn/fosterbarn till arbetstagaren eller till någon person enligt a) eller b).    

Finns det flera barn vilka är förmånstagare fördelas pensionen i lika delar, om inte annat följer av särskilt förordnande.  

Saknas förmånstagare görs ingen utbetalning.      

Avstående från pension

Förmånstagare kan skriftligt till försäkringsgivaren förklara sig avstå från sin rätt som förmånstagare till pension från försäkringen.  

Ett avstående kan inte villkoras och avser alla framtida utbetalningar av pension. Har ett avstående gjorts och det senare kommer att saknas förmånstagare, inträder åter den som tidigare gjort avstående.

Nästa paragraf

Kommentarer från Kyrkans pensionsnämnd

Tolkning från sammanträde 2018-01-11

Återbetalningsskyddet omfattar förutom det ordinarie tjänstepensionskapitalet även pensionskapital som kommer från löneväxling.

Tolkning från sammanträde 2019-09-24

Efter det att ålderspension börjat betalats ut kan återbetalningsskydd väljas bort men inte väljas till.

Tolkning från sammanträde 2019-09-24

Om återbetalningsskydd valts gäller det hela ålderspensionen. Det vill säga partiellt återbetalningsskydd gäller ej.​​

Kyrkans pensionsnämnd är en partsgemensam nämnd som beslutar i frågor som rör bl.a. 

  • tolkning av kyrkans pensionsavtal
  • relevanta ärenden av prejudicerande betydelse
  • tillämpningsregler av väsentlig betydelse och som rör arbetsgivare och arbetstagare.

Nämnden består av sex ledamöter samt ersättare för dessa. Hälften av ledamöterna kommer från arbetsgivarorganisationen och hälften från arbetstagarorganisationerna.

Vid frågor om pensionsnämndens beslut ska du som är arbetsgivare kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och du som är arbetstagare ska kontakta ditt fackförbund.​