TPA 18 § 34 Giltighetstid och uppsägning

Avtalet gäller tills vidare från och med den l januari 2018. Avtalet upphör vid ingången av ett kalenderår, om en part skriftligen säger upp avtalet minst tre månader före årsskiftet. Med uppsägningen följer ett förslag till nytt kollektivavtal.  

Avtalet upphör endast för de parter som uppsägningen gäller. Har en part sagt upp avtalet har annan part enligt 29 §MBL rätt att säga upp avtalet till samma tidpunkt. För sådan uppsägning gäller en minsta uppsägningstid av två kalendermånader.  

Avtalet kan tidigast upphöra den 1 januari 2022.

Kyrkans pensionsnämnd är en partsgemensam nämnd som beslutar i frågor som rör bl.a. 

  • tolkning av kyrkans pensionsavtal
  • relevanta ärenden av prejudicerande betydelse
  • tillämpningsregler av väsentlig betydelse och som rör arbetsgivare och arbetstagare.

Nämnden består av sex ledamöter samt ersättare för dessa. Hälften av ledamöterna kommer från arbetsgivarorganisationen och hälften från arbetstagarorganisationerna.

Vid frågor om pensionsnämndens beslut ska du som är arbetsgivare kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och du som är arbetstagare ska kontakta ditt fackförbund.​