TPA 18 § 5 Uppgiftsskyldighet

En arbetstagare är skyldig att lämna de uppgifter som arbetsgivaren begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning av pensionspremie eller de uppgifter som behövs för beräkning av särskild avtalspension. Lämnas inte sådana uppgifter kan arbetsgivaren besluta att avsättning av pensionspremie eller utbetalning av särskild avtalspension ska minskas i skälig omfattning.    

Om arbetstagaren genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionspremie avsätts, kan detta belopp avräknas på kommande avsättningar av pensionspremier.    

Om arbetstagaren genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög särskild avtalspension utbetalas, kan detta belopp avräknas på kommande betalningar av särskild avtalspension.    

Ovanstående gäller under förutsättning att arbetstagaren insett eller borde ha insett att till arbetsgivaren lämnade uppgifter var oriktiga. Arbetsgivaren kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet.    

Innan en arbetsgivare fattar beslut på grund av att arbetstagaren inte uppfyllt sin uppgiftsskyldighet ska Pensionsnämnden höras.

Nästa paragraf

Kyrkans pensionsnämnd är en partsgemensam nämnd som beslutar i frågor som rör bl.a. 

  • tolkning av kyrkans pensionsavtal
  • relevanta ärenden av prejudicerande betydelse
  • tillämpningsregler av väsentlig betydelse och som rör arbetsgivare och arbetstagare.

Nämnden består av sex ledamöter samt ersättare för dessa. Hälften av ledamöterna kommer från arbetsgivarorganisationen och hälften från arbetstagarorganisationerna.

Vid frågor om pensionsnämndens beslut ska du som är arbetsgivare kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och du som är arbetstagare ska kontakta ditt fackförbund.​