Arbetsgivarrollen

I Svenska kyrkans församlingar och pastorat är kyrkorådet arbetsgivare och kyrkoherden är den främsta arbetsgivarföreträdaren. Även andra chefer och arbetsledare företräder arbetsgivaren, liksom de som arbetar med HR och personalfrågor.

Sammansatt bild på en hand samt en gravsten

Kyrkorådet som arbetsgivare 

Kyrkorådet är styrelse i församlingen/pastoratet, vilket innebär att kyrkorådet är arbetsgivare för de anställda. 

Att vara arbetsgivare innebär att kyrkorådet ska ta ansvar ur ett arbetsrättsligt perspektiv, liksom för arbetsmiljön. Arbetsgivarens skyldigheter är mycket omfattande – alla lagar och regler i lag och kollektivavtal måste följas. Dessutom ska arbetsgivaren skapa en bra personalpolitik för att attrahera, behålla och utveckla medarbetare i syfte att utveckla verksamheten och utföra församlingens grundläggande uppgift. 

Kyrkorådet måste ha de nödvändiga kunskaperna för att ta sitt ansvar som arbetsgivare. Att inte göra det kan få konsekvenser: skadestånd, föreläggande, vite eller till och med fängelse. Det är därför viktigt att noga ta reda på sina skyldigheter enligt lag och kollektivavtal. Exempelvis kan ordförande och vice ordförande gå arbetsgivarorganisationens utbildningar för förtroendevalda. 

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation finns alltid tillgängliga för Svenska kyrkans arbetsgivare. Ta i första hand kontakt med er regionala förhandlare/rådgivare eller hör av er till jouren för avtal och arbetsrätt. 

Uppdaterad information om arbetsgivarfrågor finns dygnet runt i VERA - webbaserad handbok i arbetsgivarfrågor. 

Chefen som arbetsgivarföreträdare 

Du som är chef eller arbetsledare företräder kyrkorådet som arbetsgivare. Du kan också vara arbetsgivarföreträdare även om du inte är chef, exempelvis om du arbetar med HR-frågor. 

Vilka ansvar och befogenheter du har, beror på din roll och vad som har delegerats till dig. I Svenska kyrkans församlingar och pastorat är det alltid kyrkoherden som leder verksamheten och är högsta chef. 

I dialogen med arbetstagarna, exempelvis i löneförhandlingar, företräder du alltid arbetsgivarens intressen och agerar i linje med den personalpolitik som arbetsgivaren har bestämt. Det betyder att du ibland inte kommer att vara helt överens med de medarbetare som du arbetsleder. Det ingår i rollen och är en naturlig del av samarbetet på en arbetsplats. 

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations förhandlare/rådgivare finns alltid tillgängliga för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare som behöver stöd. Vi samverkar också med arbetstagarorganisationerna för att främja en hållbar arbetsmiljö och minska risken för missförstånd och konflikter, exempelvis genom de partsgemensamma materialen Stödmaterial organisatorisk och social arbetsmiljö och Löneprocessen inom Svenska kyrkan.