För kyrkoråd / styrelse

Kyrkoordningen anger att kyrkorådet är styrelse i pastorat och i församling som inte ingår i ett pastorat.

Dommar klubba i närbild

Kyrkoordningen anger att kyrkorådet är styrelse i pastorat och i församling som inte ingår i ett pastorat. Det betyder att kyrkorådet ska styra församlingens/pastoratets verksamhet inom ramen för den budget och de mål och riktlinjer som kyrkofullmäktige har beslutat. Kyrkorådet gemensamt med kyrkoherden har också ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. 

I kyrkoordningens bestämmelser om kyrkorådets uppgifter finns både sådant som känns igen från styrelser i övrigt och sådant som är specifikt för Svenska kyrkan. Exempelvis ska kyrkorådet fastställa en arbetsordning för sitt arbete. 

Förvaltning i enligt med lagar och förordningar 

Styrelsen företräder församlingen/pastoratet som juridisk person och har därför ansvar för att förvaltningen sköts i enlighet med de krav som samhället ställer genom lagar och förordningar. 

Tydlig ansvarsfördelning 

För att församlingens/pastoratets verksamhet ska fungera väl måste ansvarsfördelningen mellan kyrkorådet och de anställda vara tydlig. Det är också en av de viktigaste faktorerna för en god arbetsmiljö i verksamheten. Ansvarsfördelningen mellan kyrkoråd och kyrkoherde regleras dels i kyrkoordningen och dels genom kyrkorådets arbetsordning, delegation/ramar till kyrkoherden 

Skao bistår kyrkoråd 

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation bistår kyrkoråd i arbetet med att utveckla och förbättra sitt styrelsearbete, bland annat genom processinriktat stöd.  

Det finns också ett antal medlemsaktiviteter och utbildningar för förtroendevalda.