Skao företräder Svenska kyrkans arbetsgivare

SVENSKA KYRKAN ÄR en kyrka där ideella, förtroendevalda och anställda tillsammans ska tjäna kyrkan och församlingen. Församlingen är den primära enheten och därifrån utgår all verksamhet.  

Svenska kyrkan är även en arbetsplats för cirka 22 000 anställda. Församlingarna, pastoraten och stiften är självständiga arbetsgivare och utgör de flesta av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations drygt 620 medlemmar. Det finns även några närstående organisationer som är medlemmar i Skao. 

Demokratiskt uppbyggd 

Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd. Vid kyrkovalet var fjärde år kan alla medlemmar som fyller 16 år senast på valdagen rösta på de nominerade. Valet ger de förtroendevalda i uppdrag att ansvara för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd och dess förvaltning skött. Denna demokratiska grund finns även i stiftsfullmäktige, stiftsstyrelsen, kyrkomötet och kyrkostyrelsen. 

Kyrkorådet – styrelse med omfattande ansvar 

Kyrkoordningen anger att kyrkorådet utgör styrelse i församling respektive pastorat – dess uppgifter och ansvar som styrelse är detsamma oavsett församlingens eller pastoratets storlek. En församling som ingår i pastorat styrs i stället av ett församlingsråd med ett begränsat ansvar.  

Kyrkorådet fattar beslut inom ramen för de mål och den inriktning som kyrkofullmäktige har beslutat om. Tillsammans med kyrkoherden ansvarar kyrkorådet därmed för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd – det utgör en viktig del av kyrkosynen i Svenska kyrkan. Därför ska kyrkoherden kontinuerligt rapportera till kyrkorådet hur verksamheten fortlöper. 

Kyrkorådet utgör arbetsgivare 

Kyrkorådet är arbetsgivare i församlingen/pastoratet, eftersom det utgör det styrande och verkställande organet – och dess styrelse. Med arbetsgivarrollen följer ett ansvar att fullfölja de åtaganden och skyldigheter som regleras genom lagar, kollektivavtal och praxis samt kyrkoordningen och den egna personalpolitiken. Arbetsgivaransvaret omfattar alla moment och delar, från att rekrytering sker och medarbetare anställs till att en anställning avslutas. Oavsett storlek på organisationen, är arbetsgivaransvaret detsamma. 

Som ytterst ansvarig arbetsgivare ska kyrkorådet alltså se till att församlingen/pastoratet har fungerande personalpolitik, god arbetsmiljö och att gällande arbetsrättsliga lagar och avtal följs. Rådet ska även fatta strategiska beslut om ramarna för personalpolitiken och de ekonomiska förutsättningarna. 

Kyrkoherdens uppdrag och ansvar 

Kyrkoherden leder all daglig verksamhet och är ledamot av kyrkorådet och en del av styrelsen. I sin roll som chef och arbetsledare företräder kyrkoherden arbetsgivaren i det dagliga arbetet. Kyrkoherden ansvarar också för tillsynen över all verksamhet utifrån Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. 

Huvudmän för begravningsverksamheten 

Svenska kyrkans församlingar och pastorat är huvudmän för begravnings-verksamheten i hela landet, undantaget Stockholm och Tranås. Där är begravningsverksamheten en kommunal angelägenhet. Huvudmannen är skyldig att tillhandahålla gravplatser till alla som vid dödsfallet var folkbokförda inom det egna förvaltningsområdet oavsett trostillhörighet. Kostnaderna finansieras genom en begravningsavgift som betalas av alla folkbokförda i Sverige som betalar kommunal inkomstskatt.