Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Kyrkorådet/styrelsen har arbetsmiljöansvar för verksamheten och det kan inte delegeras. Däremot kan och ska kyrkorådet fördela uppgifterna i arbetsmiljöarbetet till kyrkoherden.

Blå illustration av människor i grupp

Arbetsmiljöansvaret som sådant kan inte delegeras bort. Däremot kan och ska uppgifterna i arbetsmiljöarbetet fördelas på ett sådant sätt att risker förebyggs och att arbetsmiljön blir tillfredsställande.

Kyrkorådet ska fördela uppgifterna till kyrkoherden, som är den som leder all verksamhet i församlingen/pastoratet. Uppgifterna ska sedan fördelas vidare från kyrkoherden till de arbetsledare och arbetstagare som finns ute i verksamheterna och som har bäst kunskap om arbetsförhållandena och eventuella risker.

I arbetsmiljöarbetet ingår det en mängd uppgifter för att säkerställa att arbetsmiljön är sund och säker. Så länge dessa inte är fördelade på chefer och medarbetare ligger ansvaret för att uppgiften utförs hos kyrkorådet. Då finns det risk att uppgifterna inte blir utförda och att viktiga moment glöms bort.

Den som fördelas arbetsmiljöuppgifterna måste ha

  • resurser (ekonomiska, personella, utrustning, lokaler, tid)
  • kunskaper
  • befogenheter att fatta beslut

för att kunna ta sig an uppgiften.

En person som av något skäl inte har möjlighet att ta ansvar för en arbetsmiljöuppgift kan – och ska – returnera uppgiften till den som fördelade arbetsmiljöuppgiften. Det kan handla om att man exempelvis inte har rätt resurser, kompetens eller befogenhet.

Vem gör vad?

Arbetsgivaren

Kyrkorådet har huvudansvaret. Det betyder att kyrkorådets ledamöter måste känna till arbetsmiljölagen och de arbetsmiljöregler som gäller för arbetsplatserna. Kyrkorådet kan och ska fördela uppgifterna till den chef som har ansvar för verksamhet och personal, vilket i en församling eller pastorat är kyrkoherden. Detta betyder att ett kyrkoråd endast kan fördela uppgifter till kyrkoherden som sedan fördelar vidare. Du kan läsa mer om kyrkoherdens ställning här.

Kyrkoherden ska känna till arbetsmiljölagen och de arbetsmiljöregler som gäller för verksamheten. Då kan arbetsmiljöarbetet planeras på ett bra sätt. Kyrkoherden måste också känna till arbetsförhållandena och vilka risker som kan finnas i de olika arbetsuppgifterna.

Arbetstagarna

Alla anställda deltar i arbetsmiljöarbetet genom att till exempel

  • bidra till ett gott samarbetsklimat
  • ge stöd till kollegor
  • rapportera risker, tillbud, sjukdom och olycks
  • fallföreslå åtgärder
  • lämna synpunkter på förbättringar.

Skyddsombuden deltar vid planering och genomförande av arbetet, till exempel vid undersökning av arbetsförhållandena (skyddsronder, enkäter m.m.) planering av åtgärder och årlig uppföljning.