Arbetsmiljö i församlingsverksamheten

Arbetsförhållandena i församlingsverksamheten präglas av möten med människor – meningsfulla uppgifter som främjar hälsa och trivsel. Det är dock viktigt att se till att kraven i arbetet och resurserna för att göra arbetet är i balans och att det finns utrymme för återhämtning.

Person med handskar som ska diska

Psykiskt påfrestande arbetsuppgifter

Att arbeta med människor som lever i utsatthet eller som på olika sätt kan behöva stöd kan också vara psykiskt påfrestande och arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka att sådana uppgifter leder till ohälsa hos arbetstagarna. Det kan ske genom:

  • tydliga rutiner i hur vissa situationer ska hanteras
  • tillgång till handledning
  • organisering av arbetet så att arbetstagare i vissa situationer inte arbetar själv.

Höga ljud och gamla kyrkor

I församlingsverksamheten kan det finnas särskilda risker i den fysiska arbetsmiljön. I gamla kyrkor kan inomhusklimat och ergonomi ibland krocka med krav att skydda kulturhistoriska värden i fastigheten. För den som arbetar med exempelvis musik eller i barnverksamhet kan också verksamheten innebära höga ljud. Där det blir viktigt att hitta arbetssätt och utrustning som skyddar hörseln. 

Kyrkorådet har arbetsmiljöansvaret och fördelar arbetet till kyrkoherden

Som i all annan verksamhet, har kyrkorådet det övergripande arbetsmiljöansvaret. Kyrkorådet fördelar arbetsmiljöuppgifterna till kyrkoherden, som i sin tur fördelar vidare till andra chefer i verksamheten. Arbetstagaren har också ett ansvar att medverka i arbetsmiljöarbetet och att följa regler och instruktioner. 

Arbetsgivarens ansvar preciseras i reglerna om det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det innebär att arbetsgivarens ska undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det ska omfatta alla fysiska, organisatoriska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.