Om tillbud och olyckor

Om en arbetstagare blir skadad på arbetet ska arbetsgivaren göra en arbetsskadeanmälan. Detsamma gäller på väg till eller från arbetsplatsen.

Man skiljer på olyckor och tillbud.

  • En olycka är när någon har blivit skadad – ett ”aj”
  • Ett tillbud är när någon höll på att bli skadad – ett "oj".

Gör arbetsskadeanmälan vid olyckor och tillbud

När en arbetstagare blir skadad på arbetet, eller på väg till eller från arbetsplatsen, ska arbetsgivaren göra en arbetsskadeanmälan.

Arbetsskadeanmälan är nödvändig för den enskilde om olyckan skulle leda till en försäkringsfråga. Den är också ett viktigt underlag för statistiken om arbetsskador.

För allvarliga olyckor, tillbud och dödsfall ska arbetsgivaren även göra en särskild anmälan. Både arbetsskadeanmälan och anmälan om allvarliga olyckor och tillbud görs via en gemensam webbtjänst.

Sjukdom och eventuellt samband med arbetet ska utredas

Om en medarbetare blir sjuk ska arbetsgivaren utreda orsaken och undersöka om det finns något samband mellan arbetet och sjukdomen. I så fall ska arbetsgivaren vidta åtgärder för den drabbade men också se till att ingen annan drabbas.

Granska och utred olyckor och tillbud för att förebygga

Om ett tillbud eller olycka sker ska arbetsgivaren utreda tillbudet och olyckan. Genom att granska och utreda alla tillbud och olyckor får man kunskap som kan användas till att förebygga att olyckan händer igen eller att fler råkar ut för samma sak. Tänk på att detta gäller alla typer av skador, oavsett om de har uppstått på grund av en maskin eller dåligt samarbete.

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljöarbetet, men det är viktigt att det finns ett samarbete mellan arbetsgivaren och arbetstagarna - exempelvis när det gäller att rapportera och undersöka tillbuden. Det blir då lättare att vidta åtgärder innan något olycksfall inträffar eller innan arbetsförhållandena leder till ohälsa. För att detta samarbete ska fungera är det viktigt med tydliga rutiner. En bra tillbudsrapportering ger stora möjligheter att upptäcka risker tidigt och därmed kunna förebygga olyckor och ohälsa.

Ett tillåtande klimat är viktigt och det ska vara enkelt att anmäla tillbud.

Metod för tillbudsrapportering

En tillbudsrapportering måste vara enkel för att man verkligen ska få in rapporterna. Några enkla frågor är fullt tillräckligt, till exempel:

  • Vad hände?
  • Varför hände det?
  • Hur åtgärdar vi det?
  • Hur förhindrar vi att det händer igen?