Skola och förskola i Svenska kyrkan

Verksamhet i skola och förskola regleras av särskild lagstiftning. I vissa delar påverkar det arbetsgivarens ansvar. Församlingen/pastoratet har också ett ansvar som huvudman för verksamheten.

Barn som leker på förskola

Många församlingar och pastorat i Svenska kyrkan driver förskolor utöver den ordinarie verksamheten. Det finns även ett fåtal skolor.

Skolor och förskolor regleras av särskild lagstiftning, som bland annat innebär att rektorn har en särställning och att toleransen för misskötsamhet är lägre än i annan verksamhet. Reglerna gäller till största delen den pedagogiska verksamheten, men i vissa delar påverkar de även arbetsgivaransvaret. Det finns även frågor som kyrkorådet och kyrkoherden behöver särskilt uppmärksamma som huvudman för verksamheten.

Öppen förskola omfattas inte av skollagen, utan kan hanteras på samma sätt som annan barnverksamhet.

Rektorns särställning

Alla skolor och förskolor ska ha en rektor som leder och samordnar det pedagogiska arbetet. Rektorn beslutar hur verksamheten ska organiseras, fördelar resurser och fattar myndighetsbeslut om enskilda elever. Dessa befogenheter regleras i lag och andra författningar och kan inte inskränkas av arbetsgivaren. Det innebär att varken kyrkoherde eller kyrkoråd kan arbetsleda rektorn när det gäller det pedagogiska arbetet, trots att rektorn är underställd kyrkoherden. Kyrkoherden kan dock ansvara för all annan verksamhet på skolan eller förskolan, såsom ekonomi och lokaler, beroende på vilken ansvarsfördelning man har kommit överens om.

Skolchefens och huvudmannens ansvar

Som huvudman för skolan eller förskolan är församlingen eller pastoratet dock ytterst ansvarig för utbildningen.  Den som vänt sig till rektorn med ett klagomål kan i nästa steg vända sig till huvudmannen.

Huvudmannen ska alltid utse en skolchef, som ansvarar för att tillse att utbildningen genomförs i enlighet med skollagen och andra föreskrifter. Rektorn eller någon annan lämplig person i församlingens eller pastoratets organisation kan få uppdraget som skolchef,.

Barns skydd mot kränkning i förskolan

Barns skydd mot kränkning är hårt reglerad i skollagen. Skolan/förskolan och huvudmannen är skyldiga att förebygga, hantera och anmäla kränkningar på korrekt sätt. Toleransen för misskötsamhet är också lägre än i annan verksamhet och en arbetstagare kan skiljas från anställningen vid misskötsamhet eller kränkningar som går ut över barnen.

Obligatorisk registerprövning

I skola, förskola och fritidsverksamhet är registerprövning obligatorisk för alla som har regelbundna eller återkommande arbetsuppgifter i verksamheten. Arbetsgivaren får också begära registerutdrag för andra verksamheter om arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn. Du kan läsa mer om registerprövning här.

Legitimerad lärare och förskollärare

På varje skola och förskola ska det finnas behörig personal, d.v.s. lärare eller förskollärare med legitimation. Under en övergångstid finns dock en undantagsregel som innebär att fram till och med höstterminen 2025 kan arbetsgivaren anställa en obehörig arbetstagare som har tillräcklig kompetens om det, trots upprepade försök, inte är möjligt att rekrytera en legitimerad lärare eller förskollärare. En sådan anställning ska vara tidsbegränsad på högst tre år och kan inte omvandlas till en tillsvidareanställning.

Skolor och förskolor med konfessionell inriktning

Undervisningen vid alla skolor och förskolor ska vara icke-konfessionell, men det är möjligt att exempelvis anordna frivilliga bönestunder och att ha religiösa symboler i inredningen. Fristående skolor och förskolor ska vara öppna för alla barn och man kan aldrig kräva att barnen deltar i konfessionella inslag.

Ägar- och ledningsprövning

Den som äger eller har en ledande ställning i skol- och förskoleverksamhet måste uppfylla skollagens krav på erfarenhet, ekonomiska förutsättningar och övriga förutsättningar samt  följa de föreskrifter som gäller för skola och förskola. Huvudmannen ska därför löpande anmäla alla ändringar av betydelse när det gäller styrelseledamöter, bolagsmän, ledning och ägare, liksom förändring av lokaler, ny verksamhet och avslut av verksamhet.

För skolor ansvarar Skolinspektionen för ägar- och ledningsprövningen. Kommunen tillståndsprövar och har tillsynsansvar för förskolor.

Information om skola och förskola i idéburen verksamhet
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har ett samarbete med IV – Idéburen välfärd, en nationell bransch- och intresseorganisation som samlar idéburna organisationer och företag inom vård, omsorg och utbildning. Ett flertal församlingar och pastorat är medlemmar i IV – Idéburen välfärd, men vissa utbildningar erbjuds även samtliga medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Information om sådana erbjudanden publiceras här på webben och skickas ut med e-postnyhetsbrevet Observera arbetsgivare. Skao:s medlemmar kan också få en timmes kostnadsfri rådgivning av IV om skola och förskola.

Skollagen (2010:800)
Skolförordningen (2011:185)
Läroplan för förskolan Lpfö 18