Ledarskap

Ledarskap i Svenska kyrkan utövas av såväl anställda – chefer och medarbetare – som frivilliga. Chef är i detta sammanhang den formella befattningsrollen.

Lång landsväg med skog på sidorna

Ledarskap handlar om det förhållningssätt som chefer och ledare utvecklar för att hantera relationen gentemot medarbetare och om förmågan att få medarbetare att utföra ett gott arbete inom ramen för sitt uppdrag. 

Med uppdraget i centrum är viktiga uppgifter för en ledare att vara 

  • visionär som anger färdriktning
  • lagbyggare som samlar inåt
  • föredöme som företräder utåt. 

Idag talas också om medarbetarskap – de förhållningssätt en medarbetare utvecklar för att hantera relationen gentemot chefer/arbetsgivare och kollegor. 

Som chef har du stor betydelse för trivsel och effektivitet på arbetsplatsen. Ett gott och tydligt ledarskap är viktigt för den miljö medarbetarna arbetar i. Som chef har du en viktig uppgift att skapa bra arbetsförhållanden och goda förutsättningar för medarbetarna så att de kan utföra sin uppgift och känna arbetstillfredsställelse.

Du som är chef ska ta reda på hur det går för medarbetarna, hur arbetsförhållandena påverkar arbetsresultatet och vilka risker som medarbetarnas uppgifter och arbetsförhållanden innebär. I din uppgift ingår också att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ett ohälsosamt arbetssätt eller osunda arbetsförhållanden.

Det handlar om att vara närvarande och tillgänglig så att medarbetarna kan få det stöd av dig som ledare som de behöver för att utföra sina uppgifter. Du behöver se medarbetarna och anpassa krav och uppgifter till vars och ens förutsättningar. Involvera också medarbetarna i att utveckla sin arbetssituation.

Människor är olika och utmanas av olika förhållanden. Vi reagerar olika, exempelvis när kraven är för höga eller för låga, när vi arbetar tillsammans med andra, eller hamnar i en pressad situation. I din uppgift ligger att ha kunskaper om hur olika arbetsvillkor påverkar människor och hur samspel och konflikter i grupper utvecklas.

Du ska systematiskt ta reda på hur medarbetarna upplever sin arbetssituation och de risker de ser i arbetet. Det finns många sätt att göra det på, såsom utvecklingssamtalet, skyddsronder, uppföljning av arbetstider, enkäter med mera.

Glöm inte vardagssamtalet, att se och återkoppla de resultat medarbetarna presterar. Fråga medarbetarna hur de vill bli ledda och låt det påverka dig. Våga vara tydlig med förväntningar och krav på medarbetarnas insatser. Våga ge konstruktiv återkoppling.

Tänk också på hur du själv agerar. Du är en förebild och påverkar arbetskulturen genom ditt eget arbetssätt. Exempelvis kan det vara svårt att nå fram med budskap om vikten av balans mellan arbete och fritid om chefen alltid går hem sist varje dag eller sänder e-post sena kvälls- eller nattimmar. Då är det lätt hänt att medarbetarna upplever ett krav på ständig tillgänglighet eller långa arbetsdagar. 

Om chefen ska kunna vara och ge ett bra stöd till medarbetarna är det viktigt att chefens egen arbetsmiljö är god.  

Att vara chef kan vara kravfyllt. Inte bara för att ansvaret är stort och uppgifterna många. Chefers arbetsmiljöfrågor handlar ofta just om att hitta balans mellan krav och resurser,  arbete och ledighet, att ständigt vara tillgänglig och att känna sig kluven mellan olika krav och behov.  

Åtgärder för att förbättra chefers arbetsmiljö handlar ofta om att öka tydlighet i uppdrag och ansvar och om att ge tillgång till olika typer av stöd, som exempelvis handledning. Som chef och ledare är man sitt eget arbetsverktyg och det är därför viktigt att ge tid för att utveckla kompetens som ledare och chef. 

Som förtroendevald har du en viktig uppgift i att säkerställa att arbetsförhållanden och arbetsmiljön är bra för kyrkoherden. Det ligger i uppgiften att vara arbetsgivare. Risker i kyrkoherdens arbetsförhållanden påverkar inte bara hen, utan ett helt arbetslag.

Det är därför viktigt att säkerställa  

  • att ansvarsfördelningen är tydlig mellan er som styr och de som leder
  • att det finns tillräckligt med resurser för att arbetet i församlingen, pastoratet eller stiftet ska kunna utföras
  • att säkerställa att kyrkoherden chefen har tydliga mandat och befogenheter 
  • att han eller hon får och tar möjligheten att ständigt utvecklas i sitt ledarskap och tar hjälp i form av stöd och handledning när så behövs. 

Det är helt enkelt viktigt att föra en dialog om förväntningar och krav på ledarrollen.