Anställning och krav på medlemskap i Svenska kyrkan

Det är inte tillåtet att ställa generella krav på medlemskap i Svenska kyrkan vid rekrytering. Du kan endast göra undantag från diskrimineringslagens förbud om det finns starka skäl för den aktuella tjänsten.

Person som skriver under ett anställningsdokument

När du ska rekrytera till en tjänst i Svenska kyrkan, behöver du ta ställning till om det är önskvärt och möjligt att ställa krav på medlemskap i Svenska kyrkan. På grund av diskrimineringslagens förbud mot krav på religiös övertygelse, kan kravet ställas endast om det är nödvändigt för den aktuella tjänsten. Arbetsgivaren behöver ha starka skäl för att tillämpa undantaget i diskrimineringslagen och måste ta ställning i varje enskilt fall. Exempelvis kan arbetsgivaren normalt inte kräva att en administratör ska vara medlem i Svenska kyrkan, medan kravet självklart kan ställas på en församlingspedagog.

Generella krav på medlemskap är inte tillåtet

Kyrkoordningen anger att kyrkotillhörighet, det vill säga medlemskap i Svenska kyrkan, krävs för att bli tillsvidareanställd i Svenska kyrkan (34 kap 7 § KO). Detta krav står dock i strid med diskrimineringslagen, som innehåller ett förbud mot att ställa krav på religiös övertygelse eller annan trosuppfattning om det inte

  • utgör ett verkligt och avgörande yrkeskrav
  • har ett berättigat syfte
  • är lämpligt och nödvändigt för att uppnå syftet.

När kyrkoordningen kommer i konflikt med svensk lag, är det alltid lagen som har företräde.

Det innebär att ingen arbetsgivare kan ställa generella krav på medlemskap i Svenska kyrkan för de anställda. Det är inte heller tillåtet att ställa generella krav på trosbekännelse, eftersom även denna aspekt omfattas av diskrimineringslagens förbud mot diskriminering på grund av religion eller annan trosuppfattning.

Undantag när medlemskap är ett verkligt och avgörande yrkeskrav

Det är möjligt att göra undantag för tjänster som företräder verksamheten eller är ”synliga” i förhållande till medlemmar eller utåt mot allmänheten. I sådana fall ska trossamfund inte behöva ställas inför dilemmat att behöva anställa någon som bekänner sig till en annan tro eller inte alls är troende.

Det går alltså bra att ställa krav på medlemskap om arbetsuppgifterna innebär förmedling och tolkning av Svenska kyrkans tro och bekännelse, att informera om de kyrkliga handlingarnas innebörd eller att arbeta inom skolkyrkan.

Arbetsgivaren ska dock ha starka skäl för att få tillämpa undantagsregeln. Det måste stå klart att det verkligen varit de krav som arbetet ställer, eller det sammanhang där arbetet utförs, som varit styrande i det enskilda fallet. När det gäller administrativa tjänster, kyrkogårdsarbetare och liknande befattningar kan arbetsgivaren normalt inte ställa krav på medlemskap.

Så hanterar du frågan om medlemskap vid rekrytering

Vid varje rekrytering behöver du som arbetsgivare ställa dig frågan om det är motiverat att ställa krav på medlemskap i just detta fall. Om du kommer fram till att medlemskap ska krävas, måste du vara beredd på att kunna redogöra för vad som har lett fram till det ställningstagandet.

Eventuellt krav på medlemskap måste framgå redan i annonsen. Annars finns det risk att de sökande uppfattar kravet som något som har uppkommit under anställningsförfarandet.

Gemensam sammanfattning från Skao, kyrkostyrelsen och DO

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, kyrkostyrelsen och den dåvarande ombudsmannen mot etnisk diskriminering, numera diskrimineringsombudsmannen, har tagit fram en sammanfattning om anställning och krav på medlemskap i Svenska kyrkan. Läs hela sammanfattningen här (pdf).

Aktiva åtgärder mot diskriminering

Diskrimineringslagen kräver att varje arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga och främja arbetet mot diskriminering utifrån samtliga diskrimineringsgrunder, bland annat vid rekrytering. Du kan läsa mer om aktiva åtgärder mot diskriminering i webbhandboken Vera.

Rekrytering till befattning i Svenska kyrkan

Rekrytering till befattning i Svenska kyrkan är en grundläggande handbok för dig som anställer medarbetare.