Fysisk arbetsmiljö

Som arbetsgivare är viktigt att undersöka och bedöma vilka risker som finns i olika verksamheters fysiska miljö för att säkerställa att arbetet kan ske säkert.

Arbetsmiljö är allt det vi har runt om kring oss och det som påverkar oss i arbetet. Ventilation, belysning, buller, arbetsredskap och lokaler är exempel på delar som utgör den fysiska arbetsmiljön.

I kontorslokaler eller på en förskola kan den fysiska arbetsmiljön handla om sådant som ljud, ergonomi, lokalernas utformning, temperatur, luft och ljus.

I begravningsverksamheten finns särskilda fysiska arbetsförhållanden, såsom arbete med gravvårdar, gravgrävning, kemikalier, grönytearbete, och vibrationer i samband med hantering av maskiner.

I församlingsverksamheten kan den fysiska arbetsmiljön handla om hur kyrkorummet är utformat, om buller/höga ljud eller om trafiken för dem som behöver använda bil för att besöka församlingsbor. Det kan också handla om tunga uppgifter som att skotta snö.

Viktigt att undersöka och bedöma alla risker

Som arbetsgivare är viktigt att undersöka och bedöma vilka risker som finns i olika verksamheters fysiska miljö för att säkerställa att arbetet kan ske säkert, utan risk för att någon skadas eller bli sjuk.

Vissa arbetsmoment kan innehålla en viss risk och då är det viktigt att tydliggöra hur det går att skydda sig – genom skyddsutrustning eller på vilket sätt arbetet ska utföras för att minimera riskerna. Krav och råd om det finns i Arbetsmiljöverkets föreskrift Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1).

Det finns tydliga regler och mätbara gränsvärden för hur olika delar av den fysiska arbetsmiljön ska utformas i olika föreskrifter (AFS) från Arbetsmiljöverket. Det handlar exempelvis om buller, kemikalier och vibrationer.

Särskilda rekommendationer för kyrkogårdsverksamheten

Utöver Arbetsmiljöverkets föreskrifter, finns branschspecifika rekommendationer för kyrkogårdsverksamheten, exempelvis över gravgrävning och gravstenssäkerhet.

All teknisk utrustning (redskap och maskiner) tillverkade efter 1995 som används på kyrkogårdar ska vara CE-märkta.

Sanktionsavgifter

Flera av Arbetsmiljöverkets regler gällande den fysiska arbetsmiljön är förenade med en sanktionsavgift som arbetsgivare får betala om de inte följer regeln. Det kan exempelvis handlaom att de som arbetar med ett visst arbetsmoment ska ha utbildning för det och att den finns dokumenterad. Hur stor sanktionsavgiften blir beror dels på vilken överträdelse som har gjorts, dels på organisationens storlek. De flesta föreskrifter med sanktionsavgifter handlar om överträdelser av den fysiska arbetsmiljön och uppgår till maximalt 1 miljon kronor.

Läs mer om fysisk arbetsmiljö

Du kan läsa mer om fysisk arbetsmiljö i webbhandboken Vera och hos Arbetsmiljöverket.