Skyddsombud och skyddskommitté

Skyddsombud och skyddskommitté har en viktig roll i arbetsmiljöarbetet. Förutsättningarna för deras arbete styrs av arbetsmiljölagen.

Skyddsombud

På arbetsplatser med fler än fem anställda ska det finnas minst ett skyddsombud. Finns inget lokalt skyddsombud kommer det regionala skyddsombudet att vara den som fungerar som arbetsplatsens skyddsombud.

Skyddsombud utses av arbetstagarorganisationerna. Parterna, arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna, svarar gemensamt för att skyddsombuden får den utbildning som behövs. Om det finns fler arbetstagarorganisationer på arbetsstället bestämmer de själva om de ska ha ett gemensamt skyddsombud eller välja var sitt. Om det finns flera utsedda skyddsombud på ett arbetsställe ska ett av dessa utses till huvudskyddsombud med samordnande uppgifter.

Skyddsombuden företräder de anställda i arbetsmiljöfrågor och ska verka för en tillfredsställande arbetsmiljö. De har bland annat till uppgift att delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, arbetsprocesser, arbetsmetoder, av ny organisation. De ska också delta vid upprättande av handlingsplaner inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och vaka över att arbetsgivaren uppfyller kraven på SAM. Skyddsombuden har rätt att läsa de handlingar och få de upplysningar som har betydelse för uppdraget.

Om skyddsombuden anser att det finns brister i arbetsmiljön kan de begära att arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Om inget tillfredsställande besked kommer från arbetsgivaren inom rimlig tid kan skyddsombuden vända sig till Arbetsmiljöverket. Skyddsombuden har vidare rätt att stoppa ett arbete som innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa, i avvaktan på ställningstagande från Arbetsmiljöverket.

Skyddskommitté

Vid arbetsställe där minst femtio arbetstagare regelbundet sysselsätts ska det finnas en skyddskommitté. Skyddskommittén, som ska vara sammansatt av företrädare för arbetsgivaren och arbetstagarna, ska tillsättas även vid arbetsställen med färre antal arbetstagare om arbetstagarna begär det.

En skyddskommitté är ett samrådsorgan mellan företrädare för arbetsgivaren och företrädare för arbetstagarna. Skyddskommittén ska delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet på arbetsstället samt följa arbetets genomförande. Den ska noga följa utvecklingen i frågor som rör skyddet mot ohälsa och olycksfall och verka för tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden.

De regionala skyddsombuden får inte företräda arbetstagarna på de arbetsplatser som har en skyddskommitté.