Så styrs arbetsgivarorganisationen

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är en medlemsorganisation där Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift är medlemmar.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är en medlemsorganisation där Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift är medlemmar. Även närstående organisationer till Svenska kyrkan kan vara medlemmar. 

Skao styrs av en förtroendemannaorganisation. Styrelsen väljs av arbetsgivarorganisationens fullmäktige, som i sin tur utses vid arbetsgivarkonferenser efter varje kyrkoval. Där deltar representanter för alla medlemsorganisationer. Arbetsgivarkonferenserna utser också samrådskonferensen. 

Så fungerar arbetsgivarkonferenserna  

Under hösten efter ett kyrkoval sammanträder Svenska kyrkans nyvalda kyrkofullmäktige och stiftsfullmäktige och väljer ombud till arbetsgivarkonferenserna. Dessa samlas stiftsvis i Svenska kyrkans tretton stift. 

Arbetsgivarkonferens med val till arbetsgivarorganisationens fullmäktige och samrådskonferens ska hållas före maj månads utgång året efter ett kyrkoval.  

Fullmäktige och samrådskonferens 

Fullmäktige väljer arbetsgivarorganisationens styrelse och fattar beslut om budget och verksamhetsplan. 

Samrådskonferensen är ett samrådsorgan mellan arbetsgivarorganisationens styrelse och dess medlemmar. Den består av styrelsen samt två representanter från varje arbetsgivarkonferens. 

Fullmäktige och samrådskonferens sammanträder två gånger per år. 

Mötesdagar 2023 

Fullmäktige: 15 juni och 15 november 

Samrådskonferens: 16 juni och 16 november.