Fackliga fortroendemän

Reglerna i lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen ger både en förtroendeman och en arbetsgivare vissa rättigheter och skyldigheter. Inom Svenska kyrkan finns dessutom regler om ledighetens omfattning och förläggning.

Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen innehåller grundläggande regler om den fackliga verksamheten på arbetsplatsen. Av särskild betydelse är reglerna om facklig förtroendemans rätt till ledighet för att utföra sina fackliga uppdrag och rätten – under vissa förutsättningar – till bibehållna anställningsförmåner.  

I förtroendemannalagen finns även bestämmelser som skyddar förtroendemännen i deras uppdrag och som har till syfte att underlätta den fackliga verksamheten. 

Inom Svenska kyrkan har parterna även tecknat det Personalpolitiska utvecklingsavtalet (PU-avtalet) som kompletterar förtroendemannalagens bestämmelser. Reglerna i PU-avtalet bestämmer huvudsakligen under vilka förutsättningar som regional facklig förtroendeman har rätt till betald ledighet utanför sin egen arbetsplats, d v s frågor som ligger vid sidan om förtroendemannalagens tillämpningsområde.