Policy och rutiner

Arbetsgivaren ska ha en arbetsmiljöpolicy Den ska visa hur ni vill att arbetsmiljön ska vara och hur ni ska nå dit. Den ska beskriva hur arbetsförhållandena ska vara för att förebygga ohälsa och olycksfall i verksamheten. Ju mer konkret den är, desto mer användbar blir den.

I föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete beskrivs arbetsgivarens skyldighet att arbeta med arbetsmiljön på ett systematiskt sätt. Det grundläggande syftet är att förebygga ohälsa och verka för en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska känna till hur arbetsförhållandena är för arbetstagarna och det ska ske via den systematik som är beskriven i föreskriften.

I arbetet med att ta fram arbetsmiljöpolicyn kan följande frågor vara vägledande:

 1. Hur vill vi att arbetsmiljön ska vara?
 2. Vad strävar arbetsgivare efter?
 3. Varför är arbetsmiljöarbete viktigt hos oss?
 4. Vad vill vi fokusera på för att skapa en bra arbetsmiljö?
 5. Vilka arbetsmiljöregler är särskilt viktiga för vår verksamhet?

Policyn ska vara skriftligt dokumenterad, om det finns minst tio anställda. Den ska vara tillgänglig för alla.

Till arbetsmiljöpolicyn bör mål kopplas. Det kan till exempel handla om de mål som ska tas fram för den organisatoriska- och sociala arbetsmiljön enligt AFS 2015:4, Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Rutiner

Det ska finnas rutiner för följande aktiviteter i det systematiska arbetsmiljöarbetet:

 • Medverkan i arbetsmiljöarbetet
 • Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
 • Kunskap och kompetens
 • Undersökning av arbetsmiljön
 • Riskbedömning
 • Vidta åtgärder och ta fram handlingsplan
 • Rapportering och utredning av tillbud och olyckor

Årlig uppföljning av SAM

Rutinerna ska tala om vad som ska göras, hur det ska göras, vem som ska göra det och när det ska göras. I arbetet med att ta fram rutiner är det viktigt att se till att de har koppling till andra rutiner och aktiviteter i verksamheten så att arbetsmiljöarbetet blir en naturlig del i det dagliga arbetet.

Rutinerna ska vara skriftliga om det finns minst tio anställda.