Företrädesrätt

Arbetstagare som sagts upp på grund av arbetsbrist har företräde till återanställning i den verksamhet där de tidigare har varit sysselsatta. Detsamma gäller arbetstagare som anställts för begränsad tid enligt 5 § LAS och som på grund av arbetsbrist inte har fått fortsatt anställning.

Om en arbetstagare sägs upp på grund av arbetsbrist, har personen företräde till återanställning, förutsatt att: 

  • När arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt mer än 12 månader under de senaste 3 åren. 
  • Arbetstagare med särskild visstidsanställning erhåller företrädesrätt till ny särskild visstidsanställning efter sammanlagt mer än 9 månaders anställning under de senaste 3 åren. 
  • För en tidigare säsongsanställd arbetstagare gäller företrädesrätt till ny säsongsanställning efter 6 månaders anställning under de senaste 2 åren. 

Detsamma gäller arbetstagare som anställts för begränsad tid och som på grund av arbetsbrist inte har fått fortsatt anställning. 

I samtliga fall gäller att arbetstagaren skall ha tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen.    

Hur länge gäller företrädesrätten? 

Företrädesrätten gäller från uppsägningen, under uppsägningstiden, och under 9 månader från det att anställningen upphörde.  

Vid tidsbegränsad anställning gäller företrädesrätten istället från det att arbetsgivaren lämnade besked om anställningens upphörande. 

Vid säsongsanställning gäller företrädesrätten i stället från tidpunkten då besked lämnades om att fortsatt säsongsanställning inte kommer erbjudas – det vill säga senast en månad innan den nya säsongens början – och därefter till dess nio månader har förflutit från den nya säsongens början.  

För att bevara sin företrädesrätt till återanställning ska arbetstagaren senast inom en månad efter det att anställningen upphört skriftligen anmäla anspråk på företrädesrätt. 

Läs mer om företrädesrätt i webbhandboken Vera 

Rekrytering23 Artikelbild Webb

Rekrytering till befattning i Svenska kyrkan

Rekrytering till befattning i Svenska kyrkan är en grundläggande handbok för dig som anställer medarbetare. Materialet reviderades 2022 och har uppdaterats 2023.