Aspekter på ledarskap i Svenska kyrkan

Nedan följer några aspekter på ledarskap som lyfts fram som särskilt viktiga i olika forum där Svenska kyrkans chefs- och ledarskap har diskuterats och analyserats. 

Rationalistiskt ledarskap 

Med en rationalistisk utgångspunkt hos en ledare betraktas världen som relativt stabil och förutsägbar. Det som sker i och omkring oss människor uppfattas ske efter ett lagbundet mönster där det finns tydliga kopplingar mellan orsak och verkan. Det finns en verklighet och genom att studera den systematiskt kan människan komma närmare denna ”sanning”.  

Med denna utgångspunkt blir ledarens uppgift att företräda denna kunskap, beskriva verkligheten och ge vägledning i hur den ska hanteras. 

Förståelsebaserat ledarskap 

Med en förståelsebaserad utgångspunkt betraktas världen som rörlig och dynamisk. Det som sker i och omkring oss är resultat av en mängd samverkande faktorer och kan ges många olika förklaringar. Därför kan verkligheten inte heller styras eller kontrolleras fullt ut. Det finns många ”sanningar” och ledarens uppgift blir att leda utforskningen av olika perspektiv och att tillsammans med sina medarbetare skapa gemensam förståelse och sammanhang.  

Med denna utgångspunkt blir en av ledarskapets mest centrala uppgifter att stödja utvecklingssträvan och att vara den som lotsar i meningsskapandet.  

Ledarskapet som fenomen betraktas inte heller som något som ”är”, utan något som ”skapas” av oss själva genom vår kommunikation och vårt samspel med andra. 

Dialog och samspel 

Med fokus på det förståelsebaserade ledarskapet kan ledarrollen beskrivas som att vara en samordnare, ”orkesterledare” eller regissör som får olika delar att komma samman och därmed bidra till sammanhang, mening och gemensam förståelse. Dialog är det medel som ledaren använder för att skapa mening i arbetstillvaron och ”verkligheten” skapas i samspelet mellan människorna som finns där.   

Situationsanpassat ledarskap 

De två utgångspunkterna rationalistiskt respektive förståelsebaserat ledarskap, skall inte betraktas som motstridiga där ett val måste göras mellan det ena eller det andra. För att utöva ledarskap behöver ledaren kunna spela på hela ”registret”.  

Men för att hantera komplexa situationer, inte minst mänskliga sammanhang och moderna sociala system, behöver det förståelsebaserade perspektivet vara huvudfokus. Med den komplexa roll chefsskapet innebär blir förmågan att tolka, analysera och förstå olika situationer och sammanhang grundläggande. Utifrån den förmågan kan hon eller han sedan anpassa sitt eget chef- och ledarskap utifrån det specifika hos varje individ, grupp eller situation hon möter.  

Med ett situationsanpassat ledarskap som utgångspunkt blir en av de viktigaste uppgifterna för ledaren att vara lyhörd för individers och gruppers behov och mognadsnivå, och vara flexibel i sin ledarstil. 

Den egna utvecklingen – ett sätt att underhålla ett gott ledarskap 

För att leda andra behöver man också kunna leda sig själv. Därför behöver också chefen ständigt reflektera över och arbeta med sina egna erfarenheter, rädslor, drivkrafter, sitt förhållande till makt mm.