Arbetsmiljö på kyrkogården

I sin roll som arbetsgivare har huvudmän för begravningsverksamheten ett arbetsmiljöansvar för de arbetstagare som arbetar där. De ska också på ett systematiskt sätt förebygga ohälsa och olycksfall i enlighet med arbetsmiljölagen.

En hand som håller ett certfikat

Arbetet på kyrkogården innebär rörelse, frisk luft och ofta en vacker omgivning i vardagen. Det finns dock särskilda risker att ta hänsyn till när det gäller den fysiska arbetsmiljön. Det kan exempelvis handla om arbete från hög höjd, maskinanvändning, gravgrävning och justering av gravvårdar. 

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är också viktig för medarbetarnas hälsa.

Kyrkorådet har arbetsmiljöansvaret och fördelar arbetet till kyrkoherden

Som i all annan verksamhet, har kyrkorådet det övergripande arbetsmiljöansvaret. Kyrkorådet fördelar arbetsmiljöuppgifterna till kyrkoherden, som i sin tur fördelar vidare till andra chefer i verksamheten. Arbetstagaren har också ett ansvar att medverka i arbetsmiljöarbetet och att följa regler och instruktioner.

Arbetsgivarens ansvar preciseras i reglerna om det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det innebär att arbetsgivarens ska undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det ska omfatta alla fysiska, organisatoriska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.