Arbetsmiljöansvar, tillsyn och påföljd

Kyrkorådet/styrelsen har det övergripande arbetsmiljöansvaret. Ansvaret för det operativa arbetsmiljöarbetet fördelas till kyrkoherden som fördelar vidare till andra chefer i verksamheten. Arbetstagaren har också ett ansvar att medverka i arbetsmiljöarbetet och att följa regler och instruktioner.

Bok arbetsmiljöregler

I sin roll som arbetsgivare har församlingen eller pastoratet ett ansvar för att de anställda inte blir sjuka eller skadade i sitt arbete. Detta ska ske genom ett systematiskt och förebyggande arbete med att undersöka och riskbedöma arbetsförhållandena i verksamheten för att förebygga ohälsa och olycksfall. Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten.

Grunden i lagstiftningen om arbetsmiljö finns i arbetsmiljölagen som ger de yttre ramarna för vad som gäller för arbetsmiljön på jobbet. Det finns också en arbetsmiljöförordning som innehåller bestämmelser om anmälan av arbetsskada, skyddsombud, skyddskommittéer och Arbetsmiljöverkets tillsyn.

Arbetsmiljöverket har regeringens uppdrag att mer i detalj reglera vad som ska gälla. Det gör Arbetsmiljöverket genom att i en författningssamling (AFS) ge ut föreskrifter som preciserar vilka krav som ska ställas på arbetsmiljön.

Kyrkorådet har det övergripande arbetsmiljöansvaret

Det är församlingens styrelse - kyrkorådet - som är arbetsgivare och som ansvarar för att arbetsmiljöarbetet blir utfört under ordnade former. Det innebär att kyrkorådet som styrelse fattar beslut om polycier, ger hållbara förutsättningar för kyrkoherden och arbetsorganisationen samt följer upp det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kyrkorådet ska också fördela det operativa arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljöuppgifterna till kyrkoherden som i sin tur kan fördela vidare till andra chefer. För detta finns en särskild mall att hämta i webbhandboken Vera.

Observera att fördelning av arbetsmiljöuppgifter ska dokumenteras skriftligen om det finns minst 10 arbetstagare.

Om en chef eller arbetsledare fått arbetsmiljöuppgifter fördelade till sig men saknar kunskap, resurser eller befogenheter att kunna utföra dem kan uppgifterna returneras - det vill säga återlämnas till dess berörda person fått utbildning och/eller beslutsrätt eller resurser för att kunna utföra uppgiften. 

Arbetstagarens ansvar

Arbetstagaren ska

  • medverka i arbetsmiljöarbetet
  • delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö
  • följa givna föreskrifter
  • använda skyddsanordningar
  • iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Om en arbetstagare finner att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa skall arbetstagaren snarast underrätta arbetsgivaren eller skyddsombudet.

Att vara oaktsam så att någon annan råkar ut för en kroppsskada eller sjukdom är straffbart enligt brottsbalken.

Arbetsmiljöansvar och straffansvar

Det sker ofta en förväxling mellan arbetsmiljöansvar och straffansvar. Dessa olika ansvar utkrävs enligt två helt olika regelsystem.

Arbetsmiljöansvar framgår av arbetsmiljölagen och avser åtgärder som arbetsgivaren är skyldig att genomföra för att förebygga att arbetstagare drabbas av ohälsa eller olycksfall. Om arbetsgivaren inte lever upp till sitt arbetsmiljöansvar kan Arbetsmiljöverket besluta om föreläggande eller förbud, med eller utan vite. Ett sådant beslut kan överklagas och i slutändan avgöras av domstol.

Om Arbetsmiljöverket misstänker att någon har begått ett arbetsmiljöbrott så görs en åtalsanmälan till Riksenheten för miljö- och arbetsmiljöbrott (Åklagarmyndigheten). Anmälan kan även komma från en enskild arbetsgivare eller skyddsombud, eller från polisen om det sker en olycka.

Vid arbetsmiljöbrott kan påföljden enligt Brottsbalken (BrB) bli företagsbot, böter eller fängelse.