Systematiskt arbetsmiljöarbete

När du som arbetsgivare ska arbeta med arbetsmiljön behöver du göra detta systematiskt och planerat. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete består av ett antal aktiviteter samt förutsättningar för dessa aktiviteter.

Bunt papper om arbetsmiljöarbete

Med systematiskt arbetsmiljöarbete avses arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det ska omfatta alla fysiska, organisatoriska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. Arbetsgivaren ska ge arbetstagarna, skyddsombuden och elevskyddsombuden möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete

Reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete preciserar arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön och omfattar alla förhållanden i arbetsmiljön. Syftet är att systematiskt säkerställa att kraven i arbetsmiljölagen (AML) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) uppfylls på ett sådant sätt att risker för ohälsa och olycksfall elimineras och en god arbetsmiljö främjas.

Hos arbetsgivare med minst 10 arbetstagare krävs skriftliga mål om organisatorisk och social arbetsmiljö och dokumenterade rutiner för ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Gällande arbetsgivare med färre än tio medarbetare är det tillräckligt att arbetstagarna får informationen muntligt.

Arbetsgivarens åtgärder för systematiskt arbetsmiljöarbete

Sammanfattningsvis ska en arbetsgivare vidta nedanstående åtgärder. Berörda arbetstagare och deras representanter i arbetsmiljöarbetet (skyddsombud) ska medverka.

 • Undersök regelbundet arbetsförhållandena.
 • Gör bedömningar av risker för ohälsa och olycksfall.
 • Åtgärda omedelbart arbetsmiljörisker.
 • Upprätta en handlingsplan för åtgärder som inte kan genomföras omedelbart.
 • Utred orsaker till ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud.
 • Utarbeta en arbetsmiljöpolicy.
 • Skapa rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas.
 • Följ upp det systematiska arbetsmiljöarbetet varje år.

Arbetsmiljöarbetet ska också dokumenteras:

 • Riskbedömning och handlingsplaner ska alltid vara skriftliga.
 • Skriftlig dokumentation av arbetsmiljöpolicy, rutiner, uppgiftsfördelning och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet krävs om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten.
 • När riskerna i arbetet är allvarliga ska det finnas skriftliga instruktioner för arbetet.

I arbetet kan även de faktorer som främjar och utvecklar en god arbetsmiljö så kallade friskfaktorer beaktas.

SAM-cirkeln

En cirkel som beskriver systematiskt arbetsmiljöarbete. Alla delarna hänger ihop och varje del behövs. De centrala aktiviteterna illustreras ofta som ett hjul, som symboliserar att arbetsmiljöarbetet är en kontinuerlig process med återkommande aktiviteter. De centrala aktiviteterna är

 • undersökning av verksamheten
 • bedömning av de risker som synliggjorts vid undersökningen
 • åtgärder för att minska riskerna
 • kontroll av att åtgärderna faktiskt har bidragit till en bättre arbetsmiljö.

Källa: Arbetsmiljöverket

Riskbedömning vid förändringar i verksamheten

Vid förändringar i verksamheten uppstår ofta nya risker. Därför är det viktigt att bedöma om förändringen kan innebära risker.

Se filmen Riskbedömning vid förändring i verksamheten

På elva minuter går den igenom de olika stegen i riskbedömning när förändring i verksamheten ska genomföras och visar hur arbetsgivare kan arbetamed den mall som tagits fram.