Att avsluta anställning

En anställning kan upphöra på flera sätt. I Svenska kyrkan finns vissa särskilda förutsättningar, såsom befogenhetsprövning för präst och diakon. Både arbetsgivare och arbetstagare kan få omställningsstöd från Kyrkans trygghetsråd.

En anställning kan upphöra på flera sätt. Arbetsgivaren kan få anställningen att upphöra genom att säga upp eller avskeda arbetstagaren. För uppsägning krävs så kallade sakliga skäl, det vill säga att det måste vara fråga om arbetsbrist eller personliga skäl. För att ett avskedande ska vara tillåtet krävs att arbetstagaren på ett grovt sätt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. 

En arbetsgivare måste i regel erbjuda arbetstagare omplacering innan en uppsägning kan ske. Vid en uppsägning på grund av arbetsbrist måste också vissa regler om turordning iakttas. 

Befogenhetsprövning för omplacering, uppsägning eller avsked av präst eller diakon

Om en präst eller diakon ska omplaceras, sägas upp eller avskedas, måste domkapitlet först pröva att beslutet inte skulle strida mot kyrkoordningens regler om tillsyn från biskop och domkapitel vad gäller lära, utövande av vigningstjänsten och efterlevnad av vigningslöften.  

Vid uppsägning och avskedande kan underrättelse till arbetstagaren och varsel till arbetstagarorganisationen ske samtidigt som befogenhetsprövning begärs, eftersom uppsägning och avskedande måste ske inom vissa tidsgränser som annars kan överskridas. 

Stöd från Kyrkans trygghetsråd

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist kan både arbetstagare och arbetsgivare söka stöd från Kyrkans trygghetsråd. Det finns även möjlighet för arbetstagare att ansöka om stöd vid uppsägning på grund av personliga skäl i form av sjukdom/ohälsa. 

Särskilda regler om besked till säsongsanställda

Det finns särskilda regler som ger säsongsanställda rätt till besked inför anställningens upphörande och om ny säsongsanställning inte kan erbjudas. Läs mer om säsongsanställda i webbhandboken Vera.