Rätt bemanning för verksamhetens behov

För att möta Svenska kyrkans ökande behov av omställning, har Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tagit fram materialet Rätt bemanning för verksamhetens behov – processkarta för omställning i Svenska kyrkan.

Collage av illustrationer om människor i grupp i arbete

Att se till att en organisation är rätt bemannad utifrån verksamhetens behov är ett ständigt pågående arbete. Konkurrensen om arbetskraft med rätt kompetens gör att varje arbetsgivare bör arbeta omsorgsfullt, ansvarsfullt och proaktivt med kompetensförsörjningen. 

Ibland innebär det också att kompetens måste avvecklas eller ställas om för att uppnå verksamhetens mål på kort och lång sikt. Det är viktigt att agera genomtänkt och i god tid för att undvika problem som påverkar såväl verksamheten som arbetsplatsen. Arbetsmiljöarbetet behöver gå som en röd tråd genom förändringsresan. 

Långsiktig kompetensförsörjning 

Det kan finnas många skäl att vilja göra förändringar i organisationen. Ju tidigare behoven uppmärksammas, desto lättare är det att nå ett bra resultat. Det finns många åtgärder som kan vidtas i ett tidigt skede. 

Om de proaktiva åtgärderna inte räcker, kan arbetsgivaren behöva inleda en omställningsprocess. 

Illustration för långsiktig kompetensförsörjning

Förberedelser inför omställningsprocess 

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för en lyckad omställningsprocess, är det viktigt att redan från början skaffa sig en överblick över arbetsgivarens rättsliga möjligheter, planera kommunikationen väl och se till att alla inblandade förstår förutsättningarna för omställningsprocessen. 

Det är också viktigt att se till att det finns stödresurser och tid att hantera eventuell oro, rädsla eller motstånd. 

Illustration tabell

Principbeslut 

En omställning utreds grundligt och ur flera perspektiv så att ett förslag till principbeslut om ny organisation kan presenteras för de förtroendevalda. 

Innan arbetsgivaren tar ställning ska förslaget MBL-förhandlas. Tänk på att skyddsombuden ska delta redan från början. 

Illustration människor i möte

Beslut i organisationsfrågan 

Med stöd i principbeslutet utarbetas ett närmare förslag. Här görs den riskbedömning som ska ingå i beslutsunderlaget, barnkonsekvensanalys m.m. 

Organisationsfrågan MBL-förhandlas och eventuellt varsel lämnas till Arbetsförmedlingen. 

Därefter fattar kyrkorådet och eventuellt kyrkofullmäktige beslut i organisationsfrågan. 

Illustration för beslut

Omplacering, arbetsbrist, turordning 

Arbetsgivaren utreder om övertaligheten kan lösas utan uppsägningar. Om det inte är möjligt upprättas turordningslistor och arbetsgivaren kallar till MBL-förhandling. Därefter fattas det slutgiltiga beslutet om neddragningar. 

Illustration som visar olika kort med människor på

Organisationsförändringar genomförs 

När alla beslut är fattade och alla möjligheter till omplacering har uttömts, kan uppsägningarna genomföras. 

Uppsägningar kan vara svåra för arbetstagaren och påfrestande för arbetsgivaren och behöver hanteras med omsorg. Kanske behövs stödsamtal? 

Arbetstagare som blir uppsagda kan få omställningsstöd från Kyrkans trygghetsråd, såsom rådgivning, löneutfyllnad, studiestöd och avgångsersättning. 

Under uppsägningstiden arbetar arbetstagaren som vanligt, om man inte kommer överens om arbetsbefrielse. 

När anställningen avslutas hålls avslutningssamtal och arbetsgivarintyg utfärdas. 

Även arbetsgivare kan få coachning av Kyrkans trygghetsråd i att hantera omställningsprocessen. 

Illustration med två som dricker kaffe

Den nya organisationen är på plats

Det kan ta tid att etablera en ny organisation. För att skapa bestående förändringar, behöver arbetstagarna vara motiverade att ändra sitt sätt att arbeta. Därför är det nödvändigt att chefer och arbetsledning har kompetens inom förändringsledning och förmåga att hantera och minimera motstånd.

När förändringen är genomförd återstår utvärdering och uppföljning för att lära inför framtida förändringsbehov. Arbetet med att utveckla verksamheten fortsätter och nya rekryteringsbehov kommer att uppstå. Tidigare medarbetare kan då ha företrädesrätt till återanställning.

De olika delarna i omställningsprocessen förklaras mer ingående i materialet Rätt bemanning för verksamhetens behov – processkarta för omställning i Svenska kyrkan och i de kompletterande fördjupningsmaterialen.

Alla material kan beställas som trycksak eller laddas ner som pdf, liksom som en folder/affisch med ovanstående processbeskrivning. Processen och fördjupningsmaterialen finns också i webbhandboken Vera.

Illustration på människor som går tillsammans