Organisatorisk och social arbetsmiljö

En tillfredsställande arbetsmiljö är av godo för både arbetsgivare och arbetstagare inom Svenska kyrkan

Häfte om organisatorisk och social arbetsmiljö

Utgångspunkten för att närma sig frågor om arbetsmiljö är det så kallade systematiska arbetsmiljöarbetet. Med detta omfattas den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön, det vill säga samtliga förhållanden i stort som smått avseende exempelvis grävande av gravar, arbete med barn och ungdomar samt förrättande av gudstjänst.

Inom Svenska kyrkan har under hand den organisatoriska och sociala arbetsmiljön fått allt mer uppmärksamhet. Omständigheter som ohälsosam arbetsbelastning, konflikter och kränkande särbehandling ställer allt större krav på en medveten och genomtänkt hantering av angelägenheter i arbetsmiljön.

Tydligare regler och krav på arbetsmiljön i organisatoriskt och socialt hänseende har nu också tagits fram av Arbetsmiljöverket genom föreskrifterna organisatorisk och social arbetsmiljö.

  • Den organisatoriska arbetsmiljön omfattar villkor och förutsättningar för arbetet, såsom ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar.
  • Den sociala arbetsmiljön avser villkor och förutsättningar för arbetet som innefattar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.


Forskning visar att förebyggande arbete med organisatoriska och sociala frågor kan främja produktiviteten och kreativiteten i en organisation. Sannolikheten är också stor för att antalet sjukdomsfall och sjukskrivningar, som är förknippade med höga kostnader för både arbetsgivare och samhälle, härigenom minskar.

Dessa partsgemensamt* framtagna texter och checklistor relaterar till AFS 2015:4 (Organisatorisk och social arbetsmiljö). De utgör stödmaterial och är anpassade till Svenska kyrkan. 

*Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Kommunal, Vision, Kyrkans akademikerförbund, Akademikerförbundet SSR, Akavia samt Sveriges Lärare.