Främja, förebygga och rehabilitera

För att skapa friska och hälsosamma arbetsplatser är det viktigt att ta utgångspunkt såväl i det som skapar hälsa på en arbetsplats som i de risker som finns för ohälsa eller olycksfall.

Hälsofrämjande arbete

I det främjande arbetet handlar det om att ta tillvara arbetsplatsens friskfaktorer - det som främjar arbetstagarnas hälsa och leder till att arbetstagare mår bra, trivs, vill, kan och orkar arbeta.

En friskfaktor är de förutsättningar som finns i din arbetsvardag och som påverkar ditt välbefinnande i positiv riktning.

Att undersöka det friska

Ett sätt att undersöka vilka faktorer som främjar hälsa är att komplettera enkäten, skyddsronden eller arbetsplatsträffen med frågor om vad som skapar trivsel och att medarbetaren mår bra på arbetsplatsen.

Ett annat sätt är att särskilt utforska de faktorer i en enkät som får bäst resultat om vad det är som gör att de är så bra.

Ytterligare ett sätt kan vara att på arbetsplatsträffen samtala utifrån följande frågor:

  • Hur skapar vi en bra arbetsplats?
  • Vad skapar arbetsglädje på arbetsplatsen?
  • Vad är roligast på ditt arbete och hur kan detta utvecklas ytterligare? När arbetet flyter på som bäst på arbetsplatsen - vad är nyckeln i arbetet?

Friskfaktorsarbetet går ut på att hitta dessa nycklar och stärka dem. 

Friskfaktorer - att undersöka vad som främjar hälsa

I det främjande arbetet handlar det om att ta tillvara på arbetsplatsens friskfaktorer - det som

  • främjar arbetstagarnas hälsa
  • leder till att de mår bra
  • trivs vill
  • kan och
  • orkar arbeta.

En friskfaktor är de förutsättningar som finns i arbetsvardagen och som påverkar välbefinnandet i positiv riktning.

Lyfter arbetsplatsens styrkor

Arbetet med friskfaktorer lyfter fram det som utgör arbetsplatsens styrkor. Faktorer som gör att arbetstagarna tillsammans anser är de viktigaste för att arbetet ska fungera bra på arbetsplatsen och för att det ska kännas roligt och motiverande att gå till arbetet.

Utgör nytt sätt att arbeta

För många är det ett nytt sätt att arbeta och det kan vara svårt att byta fokus från risktänk och att leta fel och brister och att istället se till möjligheter och styrkor. Lösningen handlar om att se dessa två förhållningssätt som komplement till varandra.

Åtta friskfaktorer

Genom att arbeta aktivt, systematiskt och långsiktigt har arbetsgivare stor chans att skapa en god arbetsmiljö och låg sjukfrånvaro. Forskning om vad som bidrar till ett hälsofrämjande arbetsliv visar att följande åtta friskfaktorer är viktiga:

Uppföljning och feedback sker i direktkontakt mellan chef och medarbetare, i möten avsatta för feedback, på arbetsplatsträffar eller direkt ute i verksamheten. Chefen är lätt att komma i kontakt med, för samtal på plats eller via telefon eller e-post.

Det finns formella forum där medarbetare kan dela med sig av sina erfarenheter och idéer till förbättring. Forumen kan också vara informella, som samtal i korridoren eller på fikarasten. Det finns också system för att föra synpunkter vidare uppåt och neråt i organisationen.

En välutvecklad kommunikation och feedback mellan chef och medarbetare, på möten och informellt vid spontana samtal.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är väl integrerat i den dagliga verksamheten.

Det finns kunskap och överblick över sjukfrånvaron i organisationen. Tidiga signaler på ohälsa hos medarbetarna fångas upp. Arbetet anpassas för den som har en period av nedsatt arbetsförmåga. Verksamheten har ett systematiskt sätt att ta kontakt med sjukskrivna medarbetare. Det finns tydliga rutiner för när chefen eller arbetsledaren ska höra av sig, till exempel genom telefonkontakt. Närmaste arbetsledare tar emot sjukanmälan. Det finns en flexibilitet när en medarbetare ska tillbaka i arbete efter en sjukskrivning. Om det behövs ändrar man i schemat, tar bort eller byter ut arbetsuppgifter. Vid behov söker man stöd hos till exempel företagshälsovården.

Arbetsplatsen uppfattas som rättvis genom att regler och värderingar omfattar alla och ingen särbehandlas. Medarbetarna hålls informerade om händelser i organisationen som är av betydelse för dem.

Medarbetare uppmuntras att pröva nya arbetsuppgifter och skaffa ny kompetens, till exempel vid utvecklingssamtal.

Vid hög belastning får medarbetarna hjälp att prioritera bland arbetsuppgifterna. Det finns en kultur av att uppmärksamma om någon i personalen ställer alltför höga krav på sig själv och tar på sig för mycket att göra.