Egen bil i tjänsten

I det nya bilersättningsavtalet BIL 23 justeras bilersättningen varje år. Arbetstagaren är skyldig att se till att bilen är försäkrad.

Backspegel på en bil

Från och med den 1 april 2023 gäller det nya bilersättningsavtalet BIL 23. Bilersättningen anpassas efter bränslepriserna och justeras årligen av de centrala parterna. 

Kom överens om hur bil ska användas i tjänsten

Om det krävs egen bil i tjänsten, ska det framgå av anställningsavtalet. Avtalet BIL 23 gäller dock även vid tillfälligt nyttjande av egen bil, om inget annat överenskommits.

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan även träffa överenskommelse om antingen en fast kontant ersättning eller en kombinerad fast ersättning och en rörlig ersättning för bil. 

Arbetstagarens begäran om ersättning för resa med egen bil i tjänsten ska innehålla uppgift om färdväg, ändamålet med resan och antalet kilometer arbetstagaren färdats. 

Skattefritt upp till 1,85 kr per kilometer

Vid användning av egen bil i tjänsten är ersättningen skattefri upp till 1,85 kronor per kilometer. Ersättning härutöver betraktas som lön, vilket innebär att den blir skattepliktig för arbetstagaren samtidigt som arbetsgivaren måste betala arbetsgivaravgifter på den överskjutande delen.

Bilen ska vara försäkrad

Arbetstagaren är skyldig att se till att bilen är försäkrad. Arbetsgivaren betalar eventuell självrisk för vagnskada och utlägg för parkering och trängselavgifter.

BIL 23 gäller endast för tjänsteresor

Ersättning för resa med egen bil i tjänsten enligt bilersättningsavtalet BIL 23 förutsätter att resan är en tjänsteresa. En tjänsteresa ska ske till ett annat ställe än där arbetstagaren normalt utför sina arbetsuppgifter (tjänstestället). Resor mellan bostaden och tjänstestället är däremot alltid att betrakta som privata resor (arbetsresor). Arbetsresor kan vara avdragsgilla för arbetstagaren, men berättigar inte till bilersättning från arbetsgivaren.

Du kan läsa mer om bilersättning i webbhandboken Vera