Tystnadsplikt

Personliga och känsliga uppgifter om personalen får inte röjas om det inte står klart att personen eller hens närstående inte kan lida men. Vissa uppgifter såsom lön omfattas dock inte av tystnadsplikten.

Genom kollektivavtalet är de anställda bundna av tystnadsplikt när det gäller personliga och känsliga uppgifter som erhållits vid församlings- och personalvård, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att personen i fråga eller någon närstående lider men. Tystnadsplikten gäller dock inte uppgifter om lön, förmåner och allmänna anställningsvillkor.  

I kyrkoordningen finns ytterligare bestämmelser om sekretess.   

Det kan finnas en pedagogisk poäng i att låta personalen skriftligen bekräfta att de informerats om den tystnadsplikt de är bundna av. Det tydliggör för såväl medarbetarna som arbetsgivaren att det är viktigt att alla känner till de regler och det ansvar varje medarbetare har i sitt arbete.  

Anställdas tystnadsplikt - informationsbekräftelse 

​År 2000 lämnade Svenska kyrkan det allmänna. Då kom arbetsgivar- och arbetstagarparterna i kollektivavtal överens om att den offentligrättsliga yttrande-, tryck- och meddelarfriheten ska fortsätta att gälla för arbetstagare inom Svenska kyrkan.  

En anställd som utnyttjar rättigheterna, exempelvis genom att till media lämna ut uppgifter om avgångsvederlag, får inte på grund av detta särbehandlas och utsättas för negativa konsekvenser.