Sjukdom och rehabilitering

Arbetsgivarens ansvar när en arbetstagare blir sjuk är långtgående. Genom att agera tidigt är det också möjligt att förhindra långa sjukskrivningar, liksom att minska lidande för individen och kostnader för såväl arbetsgivaren som samhället.

Inom Svenska kyrkan gäller i huvudsak samma regler som för övrig arbetsmarknad. Dock finns regler i kollektivavtalets allmänna bestämmelser som främst rör rätten till sjuklön och sjuklönens storlek.

Målet med rehabiliteringen är att arbetstagaren ska kunna återgå till sitt arbete. Ibland kan arbetet behöva anpassas och ibland kan det vara nödvändigt med en omplacering. Om arbetsförmågan blir stadigvarande så nedsatt att arbetstagaren inte längre kan utföra arbete av någon betydelse för arbetsgivaren, kan uppsägning bli aktuell, förutsatt att arbetsgivaren har fullgjort sitt rehabiliteringsansvar.

Sedan 2016 kan arbetstagare som sägs upp på grund av personliga skäl/ohälsa få stöd från Kyrkans Trygghetsråd. Möjligheten för dessa arbetstagare att söka stöd har förlängts fram till 2022-12-31.

Läs mer om sjukdom och rehabilitering i webbhandboken Vera.