Systematisk hantering

Genom att regelbundet och systematiskt utreda och undersöka förhållandena, kan arbetsgivaren följa utvecklingen av arbetsmiljön. På det sättet kan också risker upptäckas och förebyggas.

Helt avgörande för att följa utvecklingen av arbetsmiljön på en arbetsplats är att regelbundet och systematiskt utreda och undersöka förhållandena. Härigenom kan också risker upptäckas och förebyggas i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Det är viktigt att hålla sig informerad om bland annat

  • arbetsinnehåll
  • tillgängliga resurser
  • ifall motsättningar mellan arbetstagare förkommer i verksamheten.


I detta ligger även att kontinuerligt stämma av målen för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Ständigt äger förändringar rum i arbetsmiljön, det kan exempelvis avse förändrade diakonala behov, ny lagstiftning inom begravningsverksamheten eller utökad tid för beredskap.  

Bland större pastorat och inom stiften finns många gånger utbildade och anställda arbetstagare som särskilt har att engagera sig i och hantera arbetsmiljöfrågorna. I mindre församlingar och i den lilla verksamheten med få arbetstagare saknas många gånger en sådan resurs. Betydelsefullt är då att kunskap finns om gällande rutiner och att riskbedömningar görs och dokumenteras. En förutsättning för detta är att det finns ett systematiskt och dagligt arbete med arbetsmiljön, ett arbete som äger rum i dialog med medarbetarna.

Alla arbetstagare måste ha kunskap om riskerna i arbetet och känna till vem eller vilka de ska kontakta när frågor och funderingar uppkommer. För en del arbetstagare kan det – av olika skäl – möta större hinder att formulera och fästa uppmärksamheten på missförhållanden i arbetsmiljön. Därför att det också av stor betydelse att välkomna och uppmuntra ett öppet samtalsklimat kring även känsliga och svårhanterliga problem i arbetsmiljön.