Kyrkoordningen

I 34 kap. 6 § kyrkoordningen anges att församlingar, samfälligheter, stift och nationell nivå ska företrädas av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation att bl.a. teckna kollektivavtal.

Kyrkoordningen är Svenska kyrkans grundläggande regelverk. Det har fastställts av kyrkans högsta beslutande organ, kyrkomötet. Genom kyrkoordningen har det bestämts att när en församling, en samfällighet eller ett stift är arbetsgivare skall Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation:

  • företräda arbetsgivaren när det gäller att ingå eller teckna kollektivavtal
  • avgöra frågor om lockout eller andra stridsåtgärder
  • företräda arbetsgivaren i tvister om sådana kollektivavtal eller om påföljder vid konflikter om sådan avtal, och
  • i anslutning till ingångna kollektivavtal företräda arbetsgivaren i fråga om sådan arbetstagare som inte är medlemmar i någon avtalsslutande arbetstagarorganisation.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation ska på motsvarande sätt företräda Svenska kyrkan som arbetsgivare för personalen i kyrkokansliet.

Kyrkoordningen