Så förhandlas lön vid nyanställning

Ibland vill en kandidat som erbjudits anställning att lönen, som ska sättas i samband med anställningen, ska förhandlas med kandidatens fackliga organisation. Det förekommer också att organisationen för egen räkning begär förhandling vid nyanställning. Det finns dock ingen skyldighet för arbetsgivaren att löneförhandla med den fackliga organisationen i samband med nyanställning.

Svenska kyrkans löneavtal gäller inte arbetssökande 

Svenska kyrkans löneavtal gäller endast för redan anställda arbetstagare och omfattar alltså inte arbetssökande. Löneöversynen enligt löneavtalet är tänkt att användas som ett medel för att uppmuntra och belöna redan anställdas goda resultat så att arbetsgivaren kan nå målen med verksamheten.  

Inte heller i något annat kollektivavtal för Svenska kyrkan finns någon skyldighet att förhandla lön med en arbetssökandes fackliga organisation. 

Det finns ingen förhandlingsskyldighet i den arbetsrättsliga lagstiftningen 

På motsvarande sätt förhåller det sig enligt arbetsrättslig lagstiftning. Det finns ingen lag som ålägger arbetsgivare att förhandla begynnelselönen med en aktuell kandidats fackliga organisation. Inte ens med stöd av den allmänna förhandlingsrätten i 10 § medbestämmandelagen kan organisationen kräva att arbetsgivaren förhandlar för arbetssökande medlem. 

Den allmänna förhandlingsrätten ger den fackliga organisationen en rätt till förhandling för medlem som är eller har varit arbetstagare hos arbetsgivaren endast i frågor som rör ett bestående eller tidigare anställningsförhållande. I förarbetena till medbestämmandelagen sägs klart och tydligt att det för fackliga organisationer inte finns skäl att införa en förhandlingsrätt för arbetssökande.  

Lika lite är arbetsgivaren skyldig att förhandla med den kandidatens fackliga organisation om han eller hon personligen utfärdar en fullmakt för organisationen.  

Arbetsgivaren kan välja att förhandla 

I vissa fall kan en arbetsgivare ändå välja att förhandla med den fackliga organisationen vid en nyanställning. Observera dock att detta är helt frivilligt för arbetsgivaren. Det finns ingen sanktion eller annan negativ konsekvens om arbetstagarorganisationen nekas sådan förhandling. 

För arbetsgivaren är det emellertid viktigt att vara medveten om att det är ett helt frivilligt val och att någon sanktion inte inträder om arbetstagarorganisationen nekas sådan förhandling.