Ordlista tjänstepension

Administrationsavgift = Avgift för att täcka kostnader för drift och förvaltning av pensionspremier.

AFA Försäkring = Försäkringsbolag som svarar för bl a sjukförsäkringen i TPA18.

AGS-KL = Försäkring som ersätter del av lön vid sjukdom och kompletterar ersättningen från Försäkringskassan.

Allmän pension = Obligatorisk statlig pension, utbetalas vid vald pensionsålder inom det allmänna pensionssystemet.

Allmänna bestämmelser = Kollektivavtal med villkor, reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Arvsvinst = Pensionskapital efter avliden försäkringstagare som fördelas mellan övriga pensionssparare.

Avgiftsbefrielseförsäkring = Försäkring som betalar in pensionspremier i arbetsgivarens ställe vid sjukdom/arbetsskada. Kallas även premiebefrielse.

Avgiftsbestämd ålderspension = Pension vars storlek bestäms av arbetsgivarens premier och avkastningen på dessa. Kallas även premiebestämd pension.

Avtalspension = Se kollektivavtalad tjänstepension.

Barnpension = Pension till barn efter avliden förälder.

Basbelopp = Se prisbasbelopp, förhöjt prisbasbelopp och inkomstbasbelopp.

Beräkningstidpunkt = Avses den tidigaste tidpunkt då arbetstagaren uppnår pensionsåldern, får rätt till sjukersättning eller minskar arbetstiden i samband med uttag av partiell pension.

Bruttopension = Förmånsbestämd tjänstepension som beräknats innan samordning med allmän pension.

Bruttosamordning = Förmånsbestämd tjänstepension samordnas med allmän pension för att tillsammans uppnå den individuella total pensionsnivån.

Efterlevande = Pensionsberättigade efter avliden person. Make/maka, sambo, registrerad partner, barn.

Efterlevandepension = Pension som utbetalas till den avlidnes efterlevande (familj).

Efterlevandeskydd = Skydd av pensionskapital som istället kan utbetalas till familj efter avliden pensionssparare.

Efterskydd = Försäkringsmoment som fortsätter att gälla  viss tid efter att anställningen upphört.

Finansinspektionen = Statlig myndighet som ansvarar för regelverk, tillståndsprövning och tillsyn av finansmarknaden och dess aktörer.

Fond/Fondförsäkring = Försäkring vars förmögenhet förvaltas i fonder som spararen kan välja. En sparform för den som vill välja risknivå och marknad.

Framtida ålderspension = Vid avgång pga sjukdom finns en innestående rätt till ålderspension vid uppnådd pensionsålder.

Fribrev = Anställning som avslutats och har ett tillgodohavande (tjänstepension) vid uppnådd pensionsålder. Finns i privat och statlig tjänstepension.

Full arbetsförhet = Kunna fullgöra sitt arbete utan undantag och inte uppbära ersättning pga exempelvis sjukdom.

Förhöjt prisbasbelopp = Används bland annat för att omräkna pensionsgrundande lön till årspoäng.

Förmånsbestämd ålderspension = Pensionsförmån som grundar sig på anställningstid och pensionsgrundande lön.

Förmånstagarförordnande = Förmånstagare är den/de som kan få pension efter avliden pensionssparare.

Försäkrad = Den person som försäkringen omfattar.

Försäkringsgivare = Den som erbjuder försäkringen. Kyrkans pension är en försäkringsgivare.

Försäkringstagare = Den som tecknar försäkringar och betalar premiekostnader. Vanligen arbetsgivare vid tjänstepensionsförsäkring.

Förtida uttag = Pensionsförmån som utbetalas innan avtalad pensionsålder. 

Garantibelopp  = Tjänstepension som utges med ett lägsta garanterat belopp. Förekommer inom ex pensionsavtalet PA-KL 85.

Garantipension Allmän pension = Grundskydd för den som får en låg allmän pension.

Garantipension PA-KL = Avgångspension som arbetsgivaren bekostar innan 65 års ålder. Exempelvis vid övertalighet.

Garantiregeln TPA 18 = Garanterar varierande del av KAP-KL Svenska kyrkan för de som flyttats över till TPA 18.

Huvudarbetsgivare = Den som utbetalar högst belopp när flera arbetsgivare utbetalar pension/lön samtidigt. 

Hälsodeklaration = Kan krävas för hälsoprövning vid tecknande av försäkring. Frågeformulär som underlag för att bedöma risken för skada.

Inkomstbasbelopp = Fastställs varje år och används vid beräkning av pensionsavgifter kopplade till pensionsgrundande inkomst.

Inkomstpension = Inkomst som beskattas ger pensionsrätt i den allmänna pensionen upp till ett visst lönetak.

Inkomstpensionstillägg = Ny förmån from september 2021. Utbetalas automatiskt av Pensionsmyndigheten för den som uppfyller kraven.

Inkomstskattelagen = Bestämmelser gällande kommunal och statlig inkomstskatt.

Intjänad pensionsrätt (IPR) = Tjänstepensionsförmån som är förmånsbestämd och intjänats fram till 1997-12-31 (präster 1999-12-31).

Intjänandetak = Inkomsttak som motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp per år. 

KAP-KL Svenska kyrkan = Tjänstepensionsavtal för anställda inom Svenska kyrkan, födda 1958 och tidigare.

Karriärsbestämmelsen = Omräkning av pension enligt PA-KL Förhandlingsprotokoll 1984-11-15, § 4, punkt 6.

Kollektivavtalad tjänstepension = Avtal om tjänstepension för anställda mellan arbetsgivare och fackliga organisationer. Betalas av arbetsgivaren.

Kommunaliserad anställning = Överförd verksamhet från stat till kommun där statlig anställningstid ses som kommunal.

Kompletterande ålderspension = Tjänstepension som beräknas på lönedel över 7,5 inkomstbasbelopp inom pensionsavtalet Kyrkans PFA 2000.

Kompletteringspension = Tjänstepension  efter att samordning skett med bl.a. allmän pension inom pensionsavtalet PA-KL 85.

Kyrkans pension = Försäkringsgivare av tjänstepension för anställda/tidigare anställda inom Svenska kyrkan.

Levnadskontroll = Intyg som styrker levnaden för utlandsbosatt förmånstagare.

Livränta Försäkringskassan = Ersättning för förlorad arbetsinkomst vid arbetsskada.

Livränta KAP-KL Svenska kyrkan = Pension som tjänats in på lönedel över 7,5 inkomstbasbelopp innan uppnådd pensionsålder.

Livränta PA-KL = Tjänstepensionsförmån vid avgång innan 1 juli 1998.

Livsvarig utbetalning = Utbetalningen pågår livet ut.

Löneväxling = Anställd byter en del av sin lön mot en förmån, exempelvis ökad inbetalning till tjänstepension.

Medförd tid = Pensionsgrundande anställningstid från tidigare arbetsgivare som tillgodoräknas i pensionsförmån.

Medförförsäkrad = Person som, förutom försäkringstagaren, skrivits in i ett försäkringsavtal och därmed omfattas av försäkringen.

PA-KL 85 = Tjänstepensionsavtal för anställda hos kommuner och regioner (landsting).

Pension  = Pension är en utbetalning som vanligen ersätter en lön från en viss ålder.

Pensionsbehållning = Värdet på ett pensionskonto.

Pensionsbesked = Information om värdet av en pensionsbehållning eller pensionsbelopp som ska utbetalas.

Pensionsbeslut = Information om pension som ska utbetalas.

Pensionsbrev = Se pensionsbeslut.

Pensionsgrundande lön = Den lön som utgör underlag för pensionspremie eller lön som beaktas vid förmånsbestämd lön. Kan från faktisk lön.

Pensionsgrundande tid = Motsvarar den anställningstid som utgör underlag till förmånsbestämd ålderspension. Maxtid är 30 år.

Pensionskapital = Pengar som är inbetalda till pensionen.

Pensionsmedförande lön = Se pensionsgrundande lön.

Pensionspolicy = Arbetsgivaren kan erbjuda skräddarsydda lösningar för sina medarbetare som komplement till kollektivavtal.

Pensionstillägg = Förmånsbestämd pension som uppräknats med index.

Pensionsunderlag = De uppgifter som pensionen baseras på, exempelvis pensionsgrundande anställningstid och pensionsgrundande lön.

Pensionsålder = Ålder eller åldrar som styr möjligheten av pensionsutbetalning.

PFA Svenska kyrkan = Tjänstepensionsavtal för anställda inom Svenska kyrkan.  

Premie = Den avgift som betalas av arbetsgivaren.

Premiebefrielseförsäkring = Se avgiftsbefrielseförsäkring.

Premiebestämd pension = Se avgiftsbestämd ålderspension.

Premiepension = En del av den allmänna pensionen från Pensionsmyndigheten som kan placeras genom egna fondval.

Prisbasbelopp = Fastställs varje år och återspeglar prisutvecklingen i samhället och används för en rad olika beräkningar.

Privat pension = Eget frivilligt sparande.

Riskpremie = Försäkringskostnad för att täcka exempelvis efterlevandepensioner.

Sidoarbetsgivare = När flera arbetsgivare utbetalar pension/lön samtidigt ska den som utger de lägre beloppen dra 30 % i skatt.

SINK-skatt = Särskild inkomstskatt för utomlandsbosatta, fn 25 %.

Sjukfallsår = Det år som sjukersättning utges (tidigare sjukbidrag och förtidspension).

Skao = Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, tecknar kollektivavtalet för Svenska kyrkan och är därigenom avtalspart i TPA 18.

Slutreglering = Preliminär uppgift som med exakthet kan fastställas efter en viss tidpunkt.

Statlig ålderspensionsavgift = Betalas av staten enligt lag och baseras på pensionsgrundande ersättningar.

Särskild avtalspension = Genom överenskommelse mellan arbetsgivare (finansieringsansvarig) och arbetstagare.

Särskild löneskatt = Skatt på vissa pensionskostnader som arbetsgivaren betalar.

Särskilt förmånstagarförordnande = Ändringsordning avseende vilka som ska få ta del av pengar efter avliden försäkringstagare.

Taket = Gränsvärde som finns inom pension vid beräkning och intjänande, motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp.

Temporär ålderspension = Pensionsutbetalning under en begränsad tid.

Tidsfaktor = Pensionsgrundande anställningstid som används vid beräkning av pension.

Tjänstepension = En del av pensionen som betalas av arbetsgivare som har kollektivavtal.

Tjänstetidsfaktor = Se tidsfaktor.

TPA 18 Svenska kyrkan = Tjänstepensionsavtal för anställda inom Svenska kyrkan, födda 1959 och senare.

Traditionell försäkring = Pensionssparande med garanti, lägre aktieandel och låg risk. Bolaget ansvarar för förvaltningen.

Uppskjutet uttag = Utbetalning som påbörjas efter, vanligen, 65 års ålder.

Värdebesked = Redovisning av värdet som finns på pensionskontot efter avgifter och värdeökning.

Värdesäkring = Uppräkning efter pris-/löneindex. Förmånsbestämda tjänstepensioner kan exempelvis vara värdesäkrade.

Ålderspension = Samlingsnamn för pension som utbetalas vid uppnådd pensionsålder från exempelvis försäkringsbolag, arbetsgivare eller Pensionsmyndigheten.

Årsbesked = Se värdebesked.

Årsmedelpoäng = I pensionsavtalet PA-KL 85 omräknas pensionsgrundande lön till årspoäng och genomsnittsvärdet är årsmedelpoäng.

Återbetalningsskydd = Pensionskapital som kan skyddas för att utbetalas till familjen efter en försäkrads dödsfall.

Återbäring = Överskott när försäkringsbolag förvaltat kapital bättre än det som beräknats motsvara garantin.    

​Ordlistan uppdaterades 2021-05-20