Afa försäkring ger rehabiliteringsstöd - intervju med handläggare förtydligar möjligheterna

Arbetsgivare inom Svenska kyrkan kan få ekonomisk ersättning med upp till hälften av kostnaden, när en anställd genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering för psykiska eller fysiska besvär. De senaste fem åren har i genomsnitt 25 sådana ansökningar om individuella rehabiliteringsstöd gjorts per år genom AGS-KL.

– Det är främst samtalsstöd och beroendebehandlingar som arbetsgivarna inom Svenska kyrkan har ansökt om, säger Emma Aronsson. Stödet gäller både för förebyggande insatser och för att få medarbetare att återgå i arbete.

– Det kan antingen vara för tidiga insatser för att förhindra en sjukskrivning – exempelvis där man uppfattat signaler på stress och där det finns en nedsatt arbetsförmåga – eller för att underlätta att medarbetare kan komma tillbaka i sitt arbete om personen redan blivit sjukskriven.

Foto på Emma Aronsson
Foto: Adam Fredholm

71 procent...

Så många medarbetare återgick i arbete efter genomgången rehabiliteringsåtgärd, enligt en rapport från 2021 om rehabiliterings-ärenden i AGS-KL åren 2015–2020. 21 procent hade fortsatt sjukfrånvaro och för 8 procent upphörde an-ställningen.

Stödet gäller enbart för den behandlande delen i rehabiliteringsinsatsen.

– Bidraget gäller exempelvis inte utredning av beroendeproblematik, provtagbehandningar eller olika typer av administrativakostnader. Försäkringskassan tillhandahåller ett arbetsplatsinriktat stöd som gäller vid utredningar, förklarar Emma Aronsson.

...en person som arbetar heltid och tjänar 29 500 kronor i månaden – motsvarade ungefär lönen för kyrkvaktmästare eller vårdbiträden – som är sjukskriven på heltid 180 dagar kostar arbetsgivaren cirka 130 000 kronor i arbetsgivaravgifter, overheadkostnader och semesterersättning.

Försäkringskassans webbtjänst "Beräkna kostnader för sjukfrånvaro"

AFA FÖRSÄKRING KAN ge stöd till beroendebehandling och eftervård vid problematik med alkohol, spel och droger. Behandlingshemmet måste vara godkända av inspektionen för vård och omsorg för att stödet ska kunna ges, och de inledande behandlingarna är ofta på cirka fem veckor, medan eftervården ofta är ett år.

– Ansökan till oss behöver komma in inom sex månader från det att rehabiliteringen startar. Det går bra att ansöka i förväg eller under pågående rehabilitering eller efter avslutad rehabilitering, säger Emma Aronsson.

Som förebyggande insats är samtalsstöd vanligt, inte minst när en medarbetare gått igenom en personlig kris som påverkar arbetsförmågan.

– Vi kan ge ersättning för 30 enskilda samtal med legitimerad psykolog eller psykoterapeut per anställd. Bidraget gäller inte för bedömningssamtal eller trepartssamtal där medarbetaren, chef och psykolog stämmer av.

Det här är AGS-KL

Genom kollektivavtal omfattas anställda inom Svenska kyrkan av försäkringar vid sjukdom (AGS-KL) och arbetsskada (TFA-KL). AGS-KL är en sjukförsäkring som förutom Svenska kyrkan tecknas av arbetsgivare inom kommun, region och vissa kommunala bolag. Som kollektivavtalad försäkring kompletterar den ersättningen från Försäkringskassan.

A B C om rehabstöd

Arbetsgivare som tecknat försäkringen AGS-KL kan ansöka om individuellt rehabiliteringsstöd hos Afa Försäkring för en anställd som behöver arbetslivsinriktad rehabilitering.

  • Ansök via Afa Försäkrings webbplats senast sex månader efter att rehabiliterings-åtgärden har påbörjats.
  • Afa Försäkring kan betala upp till halva kostnaden för olika typer av arbets-livsinriktade och förebyggande insatser.
  • Ersättning ges till den behandlande delen i rehabiliteringsinsatsen.

EMMA ARONSSON HAR medverkat på flera träffar som anordnats av Skao för att informera om AGS-KL för kyrkoherdar, kyrkorådsordföranden och HR-personal. Hon betonar att arbetsgivaren har ett ansvar för den anställde under hela anställningen och vikten av att tidigt söka stöd för rehabilitering. Det är till stor hjälp för individen och ger arbetsgivaren stora kostnadsbesparingar.

En uträkning från Försäkringskassans webbtjänst ”Beräkna kostnader för sjukfrånvaro” visar att en person som arbetar heltid och tjänar 29 500 kronor i månaden – motsvarade ungefär lönen för kyrkvaktmästare eller vårdbiträden – som är sjukskriven på heltid 180 dagar kostar arbetsgivaren cirka 130 000 kronor i arbetsgivaravgifter, overheadkostnader och semesterersättning. Kostnader för produktionsbortfall, vikarier, sjukpenning eller rehabiliteringsinsatser är inte inräknade.

– Ansök hellre om stöd för rehabilitering än att inte göra det. De arbetsgivare som skickar in flest ansökningar till oss har fått in det i sina rutiner. Det betyder inte att de har en större ohälsa på sin arbetsplats, säger Emma Aronsson.

Text: Nils Sundström

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. 

Läs mer och skaffa egen prenumeration!