Om Akka: Det är viktigt att alla svarar ärligt!

– Det viktigaste är att Akka är på riktigt. Medarbetarna lägger ner ganska mycket tid och känslor och vi som arbetsgivare tar det på allvar. Det säger Martin Johansson som länge använt Akka som verktyg för medarbetarundersökningar.

Gävle församling med 137 helårsanställda har använt Akka nästan vartannat år sedan 2014.

– De första åren ledde undersökningen till ganska stora förändringar och då beslutades att göra undersökningen vartannat år. Resten fångar vi upp i det vardagliga arbetsmiljöarbetet, men det är inte omöjligt att vi gör undersökningen varje år igen, säger Martin Johansson.

Han informerar enheterna i god tid om när Akka ska genomföras och skriver på intranätet hur den genomförs, varför ochpå vilket sätt ledningen arbetar med resultatet. Det skapar transparens och tillit.

– Det är viktigt att alla svarar ärligt och känner att undersökningen görs anonymt. Vi brukar ha en svarsfrekvens på 90–95 procent och då vet vi att resultatet speglar vad alla tycker. Sedan när vi diskuterar resultatet vill vi att alla vågar prata om utfallet och diskutera om jag vill förändra något eller fortsätta med något som är bra. Vi vill ju att alla ska kunna påverka sin arbetsmiljö och här är ett bra tillfälle.

Datum sätts för uppföljning – det får inte bli en pappersprodukt.

VARJE ENHETSCHEF GÅR igenom resultatet med sin grupp.

– Alla medarbetare har en hemläxa att göra inför mötet: att tänka igenom två saker de tycker var bra och två saker de vill förbättra, och klä detta i exempel. Chefen har frågeställningar för att ta reda på vad som inte var bra och hur det kan göras bättre. Allt förs sedan ner i en handlingsplan, både exempel på det som fungerar bra, vad som är det önskade läget eller vilka typer av insatser vi ska göra för att det ska bli bättre. Datum sätts för uppföljning – det får inte bli en pappersprodukt.

MARTIN JOHANSSON BETONAR att det finns många undersökningar för att mäta arbetsmiljö, men han tycker att Akka har ett bra språk, är djupgående och har en tydlig struktur med analys av resultatet och uppföljande diskussioner.

– Akka är likhetstecknet på allt vi gör. Vi har medarbetarsamtal, månadsmöten och gör skyddsronder med mera varje år. Med Akka kan vi gå på djupet med vad som fungerar bra och mindre bra. Det är ett gediget instrument, utan att bli för mastigt.

Text: Nils Sundström

Publicerad i Ducatus nr 1 2023

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. 

Läs mer och skaffa egen prenumeration!