Om arbetstagarens ansvar för sin egen arbetsmiljö

Fråga: Kyrkogårdschefen i vårt pastorat har uppmärksammat att arbetsgivarens instruktioner inte alltid följs fullt ut vid gravgrävning. Vid gravhöljning och demontering av rasskydd har vissa brister förekommit, exempelvis att hjälm inte används. Vi undrar nu vilka krav och åtgärder som kan bli aktuella för att uppnå efterlevnad i säkerhetsfrågorna.

CHEFSJURIST ROBERT SVEC SVARAR: I arbetsmiljölagen anges de allmänna skyldigheter rörande arbetsmiljön som vilar på arbetsgivaren respektive arbetstagaren. Utgångspunkten är att huvudansvaret för arbetsmiljön ligger på arbetsgivaren. Både arbetsgivaren och arbetstagaren är dock skyldiga att samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. 

Arbetstagaren har att vara aktiv när det gäller att medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö.

Arbetstagaren har att vara aktiv när det gäller att medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Vidare ska arbetstagaren följa givna föreskrifter samt använda de skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Inställningen till risktagning påverkas emellertid av arbetstagarens kunskaper om farorna och möjligheterna att sätta in skyddsåtgärder. Arbetsgivaren har därför att se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden under vilket arbetet bedrivs och att hen underrättas om de risker som kan vara förenade med arbetet. 

Inställningen till risktagning påverkas emellertid av arbetstagarens kunskaper om farorna och möjligheterna att sätta in skyddsåtgärder. Arbetsgivaren har därför att se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden under vilket arbetet bedrivs och att hen underrättas om de risker som kan vara förenade med arbetet. 

Härutöver ska arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad hen har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. Särskild uppmärksamhet kan behöva ägnas åt skyddsinstruktionerna. Arbetsgivaren måste också försäkra sig om att arbetsledaren har tillräckliga kunskaper om hur handledningen ska utformas och genomföras. Ingen ska ges till uppgift att sköta ett arbete utan att ha de kunskaper som behövs.

Skyddsarbetet äventyras naturligtvis om arbetstagaren inte vill rätta sig efter de föreskrifter som gäller och bidra till en god ordning på arbetsplatsen. Underlåtenheten kan medföra risker inte bara för den egna säkerheten och arbetskamraternas utan också inverka ogynnsamt på skyddsmedvetandet överhuvudtaget. Ju högre befattning och större ansvar en arbetstagare har desto allvarligare bedöms underlåtenhet att följa instruktioner och föreskrifter. Möjlighet finns också för arbetsgivaren att vid arbetstagarens vägran ingripa med arbetsrättsliga åtgärder.

En arbetstagare som vägrar att följa skyddsföreskrifterna kan avvisas från arbetsplatsen och har då heller inte rätt till lön eller annan ersättning till dess rättelse sker. Möjlighet finns också för arbetsgivaren att stänga av arbetstagaren samt ytterst att skilja hen från anställningen.

En eventuell uppsägning av arbetstagaren bör dock föregås av en helhetsbedömning. Om arbetstagaren haft speciella skäl för vägran att rätta sig efter skyddsföreskrifter – till exempel överkänslighet för viss skyddsutrustning – bör arbetsgivaren i stället överväga andra åtgärder, såsom omplacering. 

En arbetstagare som vägrar att följa skyddsföreskrifterna kan avvisas från arbetsplatsen och har då heller inte rätt till lön eller annan ersättning till dess rättelse sker.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. 

Läs mer och skaffa egen prenumeration!