Årsarbetstid. Teori och praktik - råd för lokala parter

Teori och praktik - råd för lokala parter.

Häfte om årsarbetstid

Svenska kyrkans arbetsgivarorganistion, Skao, och kommunal har i en gemensam arbetsgrupp utarbetat en branschanpassad överenskommelse om årsarbetstid. I det arbetet har parterna sett över möjligheten att öka antalet tillsvidareanställningar och heltidsanställningar samt öka sysselsättningsgraden för deltidsanställda.

Dokumentet Årsarbetstid redogör för relevanta regler i gällande lagstiftning och centrala kollektivavtal och visar på olika faktorer som kan vara relevanta att ta hänsyn till när ett lokalt avtal om årsarbetstid ska upprättas.

Bilagt dokumentet finns även två enkla exempel på hur ett årsarbetstidsavtal kan se ut.