CGK:s material för gravvårdssäkerhet

Centrala Gravvårdskommittén, CGK, har tagit fram riktlinjer för gravvårdssäkringsarbetet.

Häfte om gravvårdssäkerhet

Församlingarna är skyldiga att se till att begravningsplatsen är en säker miljö, både för besökare och för anställda. Gravvårdar som är dåligt förankrade kan utgöra en fara och det har förekommit att människor skadats allvarligt av vältande gravstenar.

CGK, se mer information nedan, rekommenderar att gravvårdar över 30 cm ska provtryckas vart femte år.

I webbhandboken Vera, under fliken gravvårdssäkerhet, hittar du följande exceldokument att arbeta i: 

 1. Göteborgsmodellen pelare
 2. Göteborgsmodellen sten

Riktlinjer och arbetsformer för Centrala gravvårdskommitténs verksamhet

Centrala gravvårdskommittéen (CGK) informerar och arrangerar utbildning för Sveriges begravningshuvudmän och andra verksamma i branschen. Syftet är att främja god gravkultur och säkra gravanordningar.

Kommittén

 • verkar för och vidareutvecklar god gravkultur
 • stödjer lokala traditioner inom kyrkogårdskulturen
 • arbetar för bevarande eller återanvändande av kulturhistoriskt värdefulla gravanordningar och miljöer inom begravningsplatsen
 • främjar utvecklingen av gravvårdsdesign, miljö och bestämmelser
 • ger rekommendationer och riktlinjer avseende service och underhåll av äldre gravvårdar,
 • utarbetar och rekommenderar monterings- och kontrollsystem för gravvårdar
 • informerar om gravvårdar och dess miljö.

För att förverkliga CGK:s ändamål och uppgifter ska kommittén

 • underlätta kontakter mellan leverantörer, kunder och huvudmän vid leverans av gravanordning
 • vara rådgivande organ
 • uppdatera anvisningar för säker montering och provning av gravanordningar
 • ta fram informationsmaterial och utbildningsmaterial
 • ordna utbildningar och seminarier.

Centrala gravvårdskommittén är ett ideellt samarbetsorgan, som bildades i början av 1980-talet, mellan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer och Gravvårdsfirmornas Riksorganisation/Sveriges stenindustriförbund. Varje organisation svarar för sina kostnader.