Kyrkoherdens ställning

Promemoria om kyrkoherdens ställning

Artikelbild kyrkoherdens ställning

Verksamheten i varje församling och pastorat leds av en kyrkoherde som på eget ansvar ska fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen, utifrån avgivna vigningslöften. Kyrkoherden har tillsammans med kyrkorådet ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.

Frågan om kyrkoherdens ställning har varit ivrigt diskuterad under lång tid, och till och med längre, bland annat i den av kyrkostyrelsen tillsatta utredningen om demokrati och delaktighet i Svenska kyrkan. Utredningen föreslog visserligen i slutbetänkandet Styra och leda – Samverkan och ansvarsfördelning i Svenska kyrkan (SKU 2008:1) ändringar i kyrkoordningen i syfte att skapa en tydligare ansvarsfördelning vad gäller det med kyrkorådet gemensamma uppdraget att predika, mässa och även dock att ansvara för församlingens grundläggande uppgift. Även efter att kyrkomötet beslutat om sådana förändringar i kyrkoordningen (se KsSkr 2009:5, O 2009:1, KmSkr 2009:2), har diskussionerna om det lokala ansvaret fortsatt.

Syftet med denna promemoria är att den ska bidra till att klargöra olika frågor som rör kyrkoherdens ställning. Den har utarbetats av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (Skao) i nära samverkan med kyrkokansliet i Uppsala. Ambitionen har varit att så långt möjligt återge gällande rätt inom området. Som källor har huvudsakligen använts de förarbeten som ligger till grund för nuvarande bestämmelser i kyrkoordningen och den kommentar till kyrkoordningen som getts ut av Verbum (Gunnar Edqvist, Maria Lundqvist Norling, Anna Tronêt, Migelle Wikström, Kyrkoordning för Svenska kyrkan 2018 med kommentarer och angränsande lagstiftning) samt vedertagna rättskällor inom arbetsrätts- och arbetsmiljöområdet. I promemorian förekommer även att tolkningar av gällande bestämmelser och rekommendationer lämnas för hur vissa situationer i övrigt bör bedömas. Särskilda områden som berörs är arbetsmiljöansvar, kyrkoherdens semester, attest av utlägg och arbetstid, utvecklings- och lönesamtal, befattningsbeskrivning och ledningen av skol- och förskoleverksamhet.