Lönestatistik Svenska kyrkan

Varje år samlas uppgifter in från Svenska kyrkans arbetsgivare om löner i Svenska kyrkan. Den partsgemensamma statistiken presenteras i en sökbar databas.

Papper om lönestatistik och två bankkort i förgrunden

Nu är lönestatistiken för 2023 publicerad i den sökbara databasen Lönestatistik Svenska kyrkan. Där kan du själv söka fram information och skriva ut tabeller för olika yrken, stift och åldersgrupper. Observera att Lönestatistik Svenska kyrkan inte fungerar i Internet Explorer. Använd en annan webbläsare istället, exempelvis Chrome eller Edge. På grund av säkerhetsinställningar i Svenska Kyrkans webbmiljö kan det vara så att åtkomst till lönestatistiken förhindras. Statistiken är dock tillgänglig via datorer utanför Svenska kyrkans system.

Övergripande kan följande slutsatser dras från lönestatistiken:

Antal anställda

I oktober 2023 var 24 577 personer anställda i Svenska kyrkan, varav 21 980 var anställda med månadslön och 2 597 var anställda med timlön. Något fler personer omfattas av statistiken och antalet månadsavlönade har blivit färre medan de timavlönade har blivit fler. 

Observera att Svenska kyrkan även anställer ett stort antal säsongsanställda för arbete på kyrkogårdarna under grönytesäsongen, vilka i de flesta fall inte registreras i lönestatistiken.

Löneutvecklingen 2023

Svenska kyrkans ekonomi står inför stora utmaningar i framtiden och lönekostnaderna är den största utgiften. Genom att mäta den så kallade totallönesumman för identiska individer är det möjligt att få en uppfattning om hur stora löneökningarna varit i den årliga löneprocessen. Mellan åren 2022 och 2023 utgjorde ”märket” 4,408% och den genomsnittliga löneökningskostnaden var 4,6%.

Lönestatistiken ska alltid läsas med försiktighet

Lönestatistiken påverkas av faktorer till följd av de löneuppgifter som inrapporteras, bland annat kan flera äldre medarbetare med högre lön ha gått i pension samtidigt som yngre medarbetare med lägre löner inrapporterats för första gången.

Många använder lönestatistiken som underlag till löneöversynen. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation rekommenderar att lönestatistiken endast används för att skapa sig en uppfattning om löneläget inom Svenska kyrkan. Det finns många andra faktorer som är viktigare vid lönesättningen, såsom tjänstens krav och ansvarsnivå, individens prestation med mera. I många fall kan också statistik om löneläget på den övriga arbetsmarknaden i den aktuella regionen vara mer användbart.

Du kan läsa mer om Svenska kyrkans löneprocess här. 

Om Svenska kyrkans lönestatistik

Sedan 1995 samarbetar Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation med arbetstagarorganisationerna om dels en gemensam lönestatistik, dels en gemensamt framtagen befattningsklassificering, BKSK 19.

Instruktioner för hur du söker i lönestatistiken finns på startsidan för Lönestatistik Svenska kyrkan.

Insamling i november, publicering i mars

Varje år, i november månad, samlas uppgifter in från kyrkans arbetsgivare för att sedan sammanställas och presenteras. Därigenom får parterna en gemensam bild av löneutvecklingen i Svenska kyrkan. Den färdiga lönestatistiken publiceras i mars månad, så snart den är helt klar och kvalitetskontrollerad.

Statistiken samlas in av Statisticon

Från och med 2017 sköter företaget Statisticon AB insamlingen och framtagandet av statistiken. På uppdrag av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation samlar Statisticon in löneuppgifter hos församlingar, pastorat och stift inom Svenska kyrkan. Statistikproduktionen sker i samarbete med arbetstagarorganisationerna. Insamlingen regleras genom ett kollektivavtal för en partsgemensam lönestatistik.

Ny befattningsklassificering från 2019

Lönestatistiken bygger på en befattningsklassificering som bestäms partsgemensamt. 2019 kom parterna överens om en ny befattningsklassificering, BKSK 19, som används från och med lönestatistiken 2019.

Tidigare års lönestatistik rapporterades in enligt den tidigare befattningsklassificeringen BSF-01 (reviderad 2014). Eftersom de två befattningsklassificeringarna är uppbyggda på olika sätt, kan lönestatistik från 2018 eller tidigare inte jämföras med lönestatistik från 2019 och framåt.

Övrig lönestatistik

Statistiska centralbyråns (SCB) webbplats publiceras mängder av statistisk information, bland annat information som rör lönestatistik.

Förändring över tiden kan även utläsas av Medlingsinstitutets lönestatistik.