BKSK 19

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har kommit överens med arbetstagarorganisationerna om en ny befattningsklassificering: BKSK 19 (befattningsklassificering Svenska kyrkan 2019). BKSK 19 ersätter den tidigare BSF och är uppdaterad så att de befattningar som ingår motsvarar de vanligaste tjänsterna inom Svenska kyrkan idag.

Nyheter i BKSK 19

Den stora förändringen är att BKSK 19 innehåller helt nya befattningskoder som både har uppdaterats och kompletterats med en ansvarskod som anger befattningens ledningsansvar och chefsnivå.

Uppgifterna som ska lämnas in till Statisticon i november 2019 är i stort sett samma som tidigare år. I år återinförs dock uppgiften huruvida en medarbetare varit frånvarande hela oktober månad eller inte. Löneuppgiften kompletteras också med en fråga om hur lönen redovisats.

Så fungerar BKSK 19

De nya befattningskoderna är sexsiffriga och har utformats för att undvika sammanblandning med äldre koder och koder i andra branschöverenskommelser.

Den största skillnaden mellan BSF och BKSK 19, förutom de uppdaterade befattningarna, är att för alla anställda med chefs- eller ledningsuppdrag ska en särskild ansvarskod anges, som visar ledningsansvar och chefsnivå.

Befattningsklassificiering Svenska kyrkan

Handbok för klassificering enligt BKSK 19

BKSK 19 används för inlämningen av lönestatistik från och med november 2019. Parterna har gemensamt tagit fram en handbok till stöd för arbetet med att klassificera de anställda enligt BKSK 19: Handbok för BKSK 19 – Befattningsklassificering Svenska kyrkan

Observera att BKSK 19 endast ska användas som grund för den gemensamma lönestatistiken. Bytet av befattningskod är enbart en administrativ förändring och påverkar varken anställningsavtal eller arbetsbeskrivningar.

Undvik koder som slutar på 98/99

Parterna vill uppmana alla arbetsgivare att så långt som möjligt undvika de koder som slutar på 98 eller 99 (”annan arbetstagare med …”). Lönestatistik för 98/99-etiketterna blir inte meningsfull eftersom arbetsuppgifterna inom gruppen troligen inte är jämförbara.

Utgå istället från arbetstagarens huvudsakliga arbetsuppgift. Om den anställda har arbetsuppgifter som passar in på flera etiketter ska det så kallade mest-kriteriet tillämpas, det vill säga de arbetsuppgifter som utgör största delen av anställningen ska styra vilken etikett som ska användas. 

Frågor om BKSK 19

Om du som arbetsgivare har frågor om BKSK 19 vänder du dig som vanligt till din regionala förhandlare/rådgivare eller till jouren för arbetsrätt/avtal.