Prästbanken

Ett erbjudande från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Collage med blommor och urna i kyrkan

För er arbetsgivare som letar efter tillfällig prästresurs

Med tiden har utmaningen för församlingar och pastorat att hitta präster för den dagliga verksamheten ökat. Därför erbjuder Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation er medlemmar Prästbanken för att underlätta bemanning när tillfälliga behov uppstår.  

Om det uppstår en vakans, eller om ni har tillfälligt behov av en präst får ni genom Prästbanken tillgång till kontaktuppgifter till intresserade präster, exempelvis pensionärer,  som fortfarande vill bidra till församlingsverksamheten under en tidsbegränsad kortare eller längre period.

Observera att som arbetsgivare har ni, precis som vid all rekrytering, det fulla ansvaret för anställningsprocessens alla delar. ​

Präst och kanske pensionär? Du behövs!

Har du kanske gått i pension eller är på väg mot pension? Församlingar och pastorat runt om i landet är i behov av präster för tidsbegränsade insatser. Är detta något för dig? Kanske på annan plats i annat stift än tidigare?

Prästbanken utgör en efterfrågad möjlighet för arbetsgivare inom Svenska kyrkan att kunna rekrytera präster med olika erfarenheter, såväl komministrar som tidigare kyrkoherdar, för tidsbestämda uppdrag.  

Präst och kanske pensionär - anmäl intresse till Prästbanken här!

Bakgrunden till satsningen på Prästbanken

Svenska kyrkans arbetsgivare har en utmaning som blivit allt mer påtaglig, nämligen bemanningen och svårigheten att rekrytera. Ett identifierat behov gäller tidsbegränsade anställningar för präster mer generellt och i vissa fall mer specifikt för tf. kyrkoherde.  

Mot bakgrund av detta har styrelsen för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation beslutat att erbjuda sina medlemmar Prästbanken. Prästbanken innebär samtidigt en spännande möjlighet till nya erfarenheter för er som exempelvis har gått i pension, och som känner att ni har mycket kvar att ge.​

Prästbanken kan exempelvis utgöra ett stöd om församlingen inte hunnit bygga upp ett eget kontaktnät av exempelvis erfarna pensionerade präster beredda att ställa upp när kyrkan behöver dem. Det är något som dessutom kan vara extra svårt när man är förtroendevald utanför de större städerna. Dessutom kan kontaktlistan synliggöra möjliga vikarier som bor i intilliggande stift, kanske bara några mil bort, men på andra sidan stiftsgränsen.

Christina Eriksson, kyrkoherde i Falun och ledamot i arbets-givarorganisationens styrelse

Pensionären Gunnel Wigg-Bergqvist vikarierar via Prästbanken

Gunnel Wigg-Bergquist uppskattar möjligheten att kunna fortsätta arbeta som präst efter pensioneringen, både vid enstaka förrättningar och som vikarierande kyrkoherde för längre eller kortare perioder.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (Skao) är personuppgiftsansvarig för Prästbanken. Ändamålet med Prästbanken är att kunna ge stöd till församlingar som behöver vikarier samtidigt som pensionerade präster, som vill ta vikariat, får en större möjlighet att få uppdrag.

I Prästbanken behandlas följande personuppgifter: namn, ålder, status pensionerad präst och geografiska områden som prästen kan tänka sig tjänstgöra i samt eventuella önskemål om tidsperiod prästen önskar uppdrag under.

Uppgifterna i Prästbanken lagras under den tid prästen medger (det finns möjlighet att ange slutdag när anmälan görs). Laglig grund för behandlingen är samtycke (även uttryckligt samtycke för känsliga personuppgifter). Väljer prästen inget geografiskt område omfattar registreringen hela landet.

Skao samarbetar med trossamfundet Svenska kyrkan för att sprida information om Prästbanken, men det samarbetet innefattar inte utbyte av personuppgifter om de pensionerade prästerna. Vidare finns ett samarbete när uppdrag ska förmedlas.

Skao kan lämna ut uppgifter ur Prästbanken till en församling som behöver en vikarie, men deltar därefter inte i arbetet. Församlingen bestämmer själv om den vill inhämta CV och andra uppgifter (församlingen har personuppgiftsansvar för den behandlingen).

Registrerade har alltid rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, vilket görs genom formulär på myndighetens hemsida.

I vår integritetspolicy finns information om registrerades rättigheter.