Rådgivning och biträde

Medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har tillgång till kostnadsfri arbetsrättslig rådgivning från arbetsgivarorganisationens experter.

Rådgivarna finns normalt tillgängliga alla helgfria vardagar per telefon och e-post. För arbetsgivarfrågor finns också en jour för akuta frågor.

Arbetsrätt Rådgivning Papper Penna Händer Bok Foto Susanne Kronholm

Kontaktuppgifter rådgivning

Vi ger utbildning, råd och service i arbetsgivarfrågor: arbetsrätt, arbetsmiljö med mera. Välkomna att kontakta oss - vi finns till för er!

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation företräder också medlemmar utan kostnad i centrala förhandlingar med berörda fackliga motparter. Vid behov kan även biträde vid lokala medbestämmande- och tvisteförhandlingar ges.

Vid arbetsrättslig tvist i domstol har arbetsgivarorganisationens medlemmar i många fall möjlighet att få kostnadsfritt biträde.

Villkor för biträde från Svenska kyrkans arbetsgivar­organisation i arbetsrättsliga domstols­processer m.m.

1. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation företräder medlemmar utan kostnad i centrala förhandlingar med berörda fackliga motparter. Vid behov kan även biträde vid lokala medbestämmande- och tvisteförhandlingar ges.  

2. Arbetsgivare som är medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation får också genom sitt medlemskap kostnadsfri arbetsrättslig rådgivning till dess en dom­stols­process inleds, vilket i normalfallet innebär när en stämningsansökan inkommer eller ett svaromål upprättas.  

3. Vid en arbetsrättslig tvist har medlem möjlighet att få kostnadsfritt biträde i domstol i tvist som rör förhållandet mellan medlem och anställd eller med facklig organisation i Sverige och enligt svensk lag med nedanstående undantag.  

Ny medlem ges enbart processhjälp eller förhandlingsstöd i sådana tvister som uppkommit efter medlemsinträdet såvida inte särskilda skäl föreligger.  

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation företräder inte medlemmar i tvist där medlemmen inte inhämtat eller följt Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations anvisningar.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation förbehåller sig rätten att inte företräda en medlem alternativt att frånträda ett uppdrag i domstolstvister där medlem på egen hand, eller genom annat ombud fört processen så långt att Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation inte i tillräcklig utsträckning kan påverka processen. Det samma gäller om medlem medvetet undanhåller information som är väsentlig för uppdraget.  

4. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation förbehåller sig rätten att inte företräda medlem i tvist, i vilken rätts- eller bevisläget enligt Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations bedömning, innebär att det inte föreligger rimlig möjlighet till framgång i tvisten.  

5. Om Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation inte kan ge kostnadsfritt biträde enligt dessa villkor kan möjlighet finnas till att Svenska kyrkans arbetsgivar­organisation företräder medlemmen efter särskild prövning och överenskommelse om ersättning.  

6. Villkoren kan komma att ändras fortlöpande. Det är den version som finns tillgänglig på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations hemsida som gäller oavsett när frågan/tvisten uppstått eller när medlemskapet upprättades.  

7. Om medlemmen förlorar tvisten i domstol står medlemmen själv för motpartens rättegångskostnader. Styrelsen för svenska kyrkans arbetsgivarorganisation kan i fall av stort principiellt värde besluta att Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation även ska stå för motpartskostnaderna.  

Om medlem och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation som parter förlorar en process i domstol och döms att med hälften var ersätta motpartens rättegångskostnader betalas dessa kostnader av medlemmen ensam.  

Om medlemmen, som ensam part på arbetsgivarsidan, förlorar en process och döms att ersätta motpartens rättegångskostnader betalas dessa av medlemmen ensam.  

Om arbetsgivaren vid vinst, helt eller delvis, tilldöms ersättning för sina rättegångskostnader är det medlemmens sak att få betalt av motparten. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation fakturerar, vid vinst, medlemmen sina rättegångskostnader (2 500 kr/timme, exklusive moms vilket motsvarar Svenska kyrkans rättegångskost­nadstaxa), oavsett om medlemmen får betalt av motparten eller ej. 

För kostnader som uppstår i samband med att målet handläggs i domstol så som exempelvis ersättning till vittnen m.m. ska dessa betalas av medlemmen.    

Beslut i styrelsen 161205​