TPA 18 Svenska kyrkan - Avtalstext med tolkningar och kommentarer

Kollektivavtalet om tjänstepension TPA 18 Svenska kyrkan har tecknats mellan å ena sidan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och å andra sidan Svenska Kommunalarbetareförbundet, Vision, Kyrkans Akademikerförbund, Sveriges Lärare samt Akademikerförbundet SSR och Akavia med förtecknade förbund.​

TPA 18 kompletterades 2020 med nya regler avseende utbetalningsålder för tjänstepension (§ 17 femte stycket) att gälla från den 1 juli 2020​.

Kyrkans pensionsnämnd

Kyrkans pensionsnämnd är en partsgemensam nämnd som beslutar i frågor som rör bl.a. 

  • tolkning av kyrkans pensionsavtal
  • relevanta ärenden av prejudicerande betydelse
  • tillämpningsregler av väsentlig betydelse och som rör arbetsgivare och arbetstagare.

Nämnden består av sex ledamöter samt ersättare för dessa. Hälften av ledamöterna kommer från arbetsgivarorganisationen och hälften från arbetstagarorganisationerna.

Vid frågor om pensionsnämndens beslut ska du som är arbetsgivare kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och du som är arbetstagare ska kontakta ditt fackförbund.​

Förkortningar och definitioner

Kyrkans AB:  Svenska kyrkans avtal, Allmänna bestämmelser, Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor för anställda inom Svenska kyrkan  

AGS-KL: Avtalsgruppssjukförsäkring  

TFA-KL: Trygghetsförsäkring vid arbetsskada  

TGL-KL: Tjänstegrupplivförsäkring  

IBB: Med inkomstbasbeloppet i pensionsavtalet avses det inkomstbasbelopp som för varje år fastställs enligt 58 kap 26 och 27 §§ Socialförsäkringsbalken.  

PBB: Med prisbasbeloppet i pensionsavtalet avses det prisbasbelopp som för varje år fastställs enligt 2 Kap 6 och 7 §§ Socialförsäkringsbalken.  

FörL: Föräldraledighetslagen (SFS 1995:584)

IL: Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229)

SFB: Socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110)

LRA: Lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister  

KHA: Kommunalt huvudavtal  

LAS: Lag (1982:80) om anställningsskydd  

MBL: Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet​