Gränsdragning arbete/fritid – stöd för samtal på arbetsplatsen

Partsgemensamt samtalsmaterial som har sin utgångspunkt i Arbetsmiljöverkets Vägledning om arbetsmiljöutmaningar i ett gränslöst arbetsliv.

Häfte om gränsdragning arbete/fritid
  1. Hur ska diakonen Lars hantera att han, när han är ledig och firar gudstjänst, möter församlingsbor som behöver råd och stöd?
  2. Hur ska kantor Ing-Marie hantera dopföräldrars önskemål om viss musik med sitt eget behov av ledighet?
  3. Vad innebär den digitala teknikens utveckling för utmaningar beträffande arbetstidens förläggning, socialt stöd och möjligheten till gränssättning mellan arbete och fritid?

Gränsdragningen mellan arbete och fritid är en fråga som belysts i flera arbetsmiljöstudier. Den har också kommit upp i samband med det två senaste avtalsrörelserna.

Ett partsgemensamt framtaget material som har sin utgångspunkt i Arbetsmiljöverkets Vägledning om arbetsmiljöutmaningar i ett gränslöst arbetsliv (AD1711).

Som chef och arbetsledare kan detta material användas exempelvis vid arbetsplatsträffar i samarbete med skyddsombud, men även vid enskilda samtal mellan chef/ arbetsledare och medarbetare i syfte att skapa tydlighet kring var gränsen går mellan arbete och fritid.

Innehåll

Inledningen går igenom möjligheter och konsekvenser med digital teknik. Därefter följer förslag på ämnen att samtala om som rör organisatoriska och tidsmässiga gränser.

Fyra fiktiva händelser med tillhörande samtalsfrågor inspirerar till ytterligare samtal.

Materialet innehåller även råd om hur en arbetsplats kan organisera rumsliga gränser samt förslag till fördjupning.