Avtalsområden arbetare/tjänstemän

Från och med den 1 april 2023 finns två olika avtalsområden för Svenska kyrkan, ett för arbetare och ett för tjänstemän. Bestämmelser som gäller Kommunal tillämpas för samtliga befattningar inom avtalsområdet för arbetare.

Den traditionella principen på svensk arbetsmarknad är att det finns två så kallade avtalsområden, ett för arbetare och ett för tjänstemän. Tidigare har partssamarbetet kring Svenska kyrkans avtal istället utgått från ett gemensamt avtalsområde för alla anställda, ett så kallat medarbetaravtal.

Nu har Kommunal klargjort sin uppfattning att det finns ett avtalsområde för arbetare och ett för tjänstemän även för Svenska kyrkan. Därmed förändras tillämpningen av Svenska kyrkans kollektivavtal från och med den 1 april 2023. Det får konsekvenser bland annat för hur löneavtalet ska tillämpas och för arbetsledningsrätten. Parterna har tagit fram en vägledning, se längre ner på sidan.

Vem är arbetare?

Indelningen i arbetare/tjänstemän är densamma som på svensk arbetsmarknad i övrigt, med undantag för några få yrkesgrupper. Som arbetare räknas bland annat:

 • Församlingsassistenter, ungdomsledare och barnskötare
 • Vissa kyrkvaktmästare enligt lokal överenskommelse mellan Kommunal och Vision
 • Krematorietekniker, kyrkogårdsarbetare, lagbas inom begravningsverksamheten
 • Lokalvårdare, fastighetsskötare, maskinreparatör, hantverkare
 • Måltidspersonal, kock
 • Skogsarbetare* 

* För skogsarbetare gäller dock i första hand det så kallade skogsavtalet, som tecknas med GS Facket och som omfattar löneavtal och särskilda bestämmelser för skogsarbetare. I övrigt tillämpas de villkor i Svenska kyrkans allmänna bestämmelser som tecknats med Kommunal.

Följande befattningar räknas som tjänstemän i Svenska kyrkan, trots att de i andra branscher normalt räknas som arbetare:

 • Vissa kyrkvaktmästare enligt lokal överenskommelse mellan Kommunal och Vision
 • Församlingsassistent som övervägande har administrativa arbetsuppgifter eller annat kontorsarbete
 • Annan arbetstagare inom utbildningsverksamhet
 • Församlingshemsvärd
 • Kontorsvaktmästare

Följande BKSK 19 koder utgör arbetare och faller under s.k. arbetaravtal;

 • 414005: Församlingsassistent – arbetar i huvudsak med barn- ungdoms och/eller vuxenverksamhet. (Inte arbetstagare som, uteslutande eller över tid, övervägande har administrativa arbetsuppgifter eller annat kontorsarbete). Dessa organiserasav arbetstagarorganisationen Vision. )
 • 414006: Fritids-/ungdomsledare – arbetar i öppen verksamhet och/eller föreningsverksamhet med barn och/eller ungdomar,
 • 414007: Barnskötare – Arbetar med omvårdnad och genomförande av aktiviteter för barn i förskoleverksamhet,
 • 421004 (GS-facket): Skogsarbetare – Arbetar i skogsbruket,
 • 421005 – kyrkvaktmästare - Arbetar med skötsel, drift och underhåll av kyrkogård, kyrkor och fastigheter. Det som avgör vilket avtalsområde arbetstagaren ska tillhöra är dom faktiska arbetsuppgifterna. Samma princip gäller för dom kyrkvaktmästare som på delar eller hela sin tjänst biträder vid gudstjänster och kyrkliga handlingar. Lokala fackliga organisationer ansvarar för att göra en kartläggning och bedömning utav aktuella arbetstagare, samt ansvarar för att informera arbetsgivaren lokalt om resultatet. Arbetsgivaren ska i aktuella fall vara behjälplig med att ta fram arbetsuppgifternas karaktär.
 • 421007: Krematorietekniker – Arbetar med krematorieteknik (dock inte sådana medarbetare som för tjänsten villkoras ha högskoleutbildning eller motsvarande)
 • 421008: Lagbas – Leder och instruerar underställd personal inom begravningsverksamheten,
 • 421009: Kyrkogårdsarbetare – Arbetar med skötsel, drift och underhåll av kyrkogård m.m,
 • 421010: Krematorievaktmästare – Utför kremeringar och därtill hörande arbetsuppgifter, tillsyns-, reparations-,och underhållsarbete,
 • 421099: Annan arbetstagare med servicetekniska uppgifter inom mark- och begravningsverksamhet,
 • 422002: Lokalvårdare – Arbetar med lokal och inventarievård,
 • 422003: Fastighetsskötare: Sköter, underhåller och svarar för tillsyn av fastigheter,
 • 422004: Maskinreparatör – Reparerar, underhåller och utför service på motorer, maskiner, och mekanisk utrustning,
 • 422005: Hantverkare – Utför byggnadshantverk, underhåller och reparerar byggnader,
 • 422099: Annan arbetstagare med servicetekniska uppgifter inom fastighetsförvaltning,
 • 423002: Måltidspersonal – Arbetar med matlagning, servering, diskplockning, diskning m.m.,
 • 423003: Kock – Tillagar mat och svarar för uppläggning,
 • 423099: Annan arbetstagare inom köks- och måltidsarbete

Indelningen av vilka befattningar som anses vara arbetare respektive tjänstemän bygger på en gränsdragningsöverenskommelse mellan fackförbunden som gjordes redan på 50-talet. Om det uppstår frågor om vilket avtalsområde en viss person tillhör, ansvarar de berörda arbetstagarorganisationerna för att komma överens och därefter meddela arbetsgivaren och Skao.

Så ändras tillämpningen av avtalen

Svenska kyrkans avtal har ett antal bestämmelser som endast gäller vissa fackförbund. Tidigare har dessa bestämmelser tillämpats för de individer som är medlemmar i det aktuella förbundet.

Från och med nu kommer bestämmelser som gäller Kommunal istället att tillämpas för alla befattningar inom Kommunals avtalsområde, oavsett om de är medlemmar i Kommunal eller inte. På motsvarande sätt kan bestämmelser som gäller Kommunal inte tillämpas på anställda inom avtalsområdet för tjänstemän.

Bestämmelserna i skogsavtalet tillämpas för alla skogsarbetare, oavsett medlemskap i arbetstagarorganisation.

Löneavtalen

Kommunals löneavtal gäller alla arbetare

Arbetare ska lönesättas på det sätt som anges i löneavtalet med Kommunal, men Kommunal företräder endast sina medlemmar. Medarbetare som räknas som arbetare, men som inte är medlemmar i Kommunal, är i detta avseende att betrakta som oorganiserade. 

Kommunal har rätt att veta hur stort det totala fördelade löneökningsutrymmet är för arbetarkollektivet, men har inte rätt att ta del av hur arbetsgivaren hanterar löneökningarna på individnivå för anställda som inte är medlemmar i Kommunal.

Löneavtalet för övriga gäller alla tjänstemän

Löneavtalet för övriga tillämpas på alla tjänstemän, även om de är medlemmar i Kommunal.

Vision

Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA)

Akavia och Akademikerförbundet SSR med förtecknade förbund:

 • Sveriges Arkitekter
 • DIK-förbundet
 • Sveriges Arbetsterapeuter
 • Fysioterapeuterna
 • Naturvetarna
 • SRAT
 • Sveriges Ingenjörer
 • Sveriges Psykologförbund
 • Sveriges Universitetslärarförbund
 • Vårdförbundet

Sveriges Lärare

Skogsavtalets löneavtal – GS-facket

Bestämmelserna i skogsavtalets löneavtal tillämpas för alla skogsarbetare, oavsett facklig tillhörighet.

Du kan läsa mer om lön här på webbplatsen och i webbhandboken Vera.

Arbetsskyldighet

Arbetare har arbetsskyldighet inom hela avtalsområdet. Det innebär att det endast krävs en MBL-förhandling för att varaktigt omplacera en arbetstagare till andra arbetsuppgifter, så länge dessa arbetsuppgifter också ingår i Kommunals avtalsområde.

Tjänstemän har en snävare arbetsskyldighet som är tätare kopplad till den befattning som personen har anställts för.

Avgångsbidrag ersätter avgångsersättning för arbetare

I Svenska kyrkans omställningsavtal ingår en möjlighet för den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller ohälsa att söka avgångsersättning, så kallad AGE, som är kopplad till ersättningen från a-kassan och utbetalas månadsvis.

För arbetare kommer avgångsersättningen att ersättas med avgångsbidrag, AGB. Avgångsbidraget baseras på konsumentprisindex och löneutvecklingen i de centrala kollektivavtalen och utbetalas som ett engångsbelopp.

Mer information om AGB kommer att publiceras när alla detaljer är klara kring försäkringslösningen.

Partsgemensam vägledning gällande Kommunals avtalsområde

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Kommunal har fört en dialog för att underlätta övergången till ett eget avtalsområde för arbetare. Nedanstående vägledning har tagits fram gemensamt för att tydliggöra gränssättande och hantering av avtalsområdet:

Vägledning avtalsområde för arbetare (Kommunal)
Klicka för att läsa den partsgemensamma vägledningen om avtalsområde

Vägledning

Nedan antecknas parternas dokumenterade dialog avseende gränssättande och hantering av ett avtalsområde - ett s.k. arbetaravtal (Svenska kommunalarbetareförbundet). Vid något tillfälle har Vision deltagit men i huvudsak har Kommunal tagit på sig ansvaret att informera Vision om detta innehåll.

1. Den bakomliggande orsaken till denna vägledning är den slutgiltiga hemställan från den 3 maj 2022 av vilken det framgår att det finns/inrättas ett avtalsområde för Sveriges kommunalarbetarförbund – s.k. arbetaravtal. Parterna har i stort en lika uppfattning vad gäller fråga om avtalsområdets omfattning och att detta kan anses utgöra de yrkesgrupper som normalt organiseras av Svenska kommunalarbetareförbundet.

2. För att tydliggöra formeringen av nämnda avtalsområde har parterna utgått från den indelning mellan tjänstemän och arbetare som upprättats mellan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (Skao) och Svenska kommunalarbetareförbundet (Kommunal) inför färdigställande och inrättande av parternas gemensamma statistikavtal BKSK 19.

Nämnda indelning bygger på jämförelsen med SSYK-kodifieringen (Standard för svensk yrkesklassificering) och vad som i denna klassificering utgör typiskt arbetare och tjänstemän (övriga).

3. Följande BKSK 19 koder utgör arbetare och faller under s.k. arbetaravtal;

 • 414005: Församlingsassistent – arbetar i huvudsak med barn- ungdoms och/eller vuxenverksamhet. (Inte arbetstagare som, uteslutande eller över tid, övervägande har administrativa arbetsuppgifter eller annat kontorsarbete). Dessa organiserasav arbetstagarorganisationen Vision. )
 • 414006: Fritids-/ungdomsledare – arbetar i öppen verksamhet och/eller föreningsverksamhet med barn och/eller ungdomar,
 • 414007: Barnskötare – Arbetar med omvårdnad och genomförande av aktiviteter för barn i förskoleverksamhet,
 • 421004 (GS-facket): Skogsarbetare – Arbetar i skogsbruket,
 • 421005 – kyrkvaktmästare - Arbetar med skötsel, drift och underhåll av kyrkogård, kyrkor och fastigheter. Det som avgör vilket avtalsområde arbetstagaren ska tillhöra är dom faktiska arbetsuppgifterna. Samma princip gäller för dom kyrkvaktmästare som på delar eller hela sin tjänst biträder vid gudstjänster och kyrkliga handlingar. Lokala fackliga organisationer ansvarar för att göra en kartläggning och bedömning utav aktuella arbetstagare, samt ansvarar för att informera arbetsgivaren lokalt om resultatet. Arbetsgivaren ska i aktuella fall vara behjälplig med att ta fram arbetsuppgifternas karaktär.
 • 421007: Krematorietekniker – Arbetar med krematorieteknik (dock inte sådana medarbetare som för tjänsten villkoras ha högskoleutbildning eller motsvarande)
 • 421008: Lagbas – Leder och instruerar underställd personal inom begravningsverksamheten,
 • 421009: Kyrkogårdsarbetare – Arbetar med skötsel, drift och underhåll av kyrkogård m.m,
 • 421010: Krematorievaktmästare – Utför kremeringar och därtill hörande arbetsuppgifter, tillsyns-, reparations-,och underhållsarbete,
 • 421099: Annan arbetstagare med servicetekniska uppgifter inom mark- och begravningsverksamhet,
 • 422002: Lokalvårdare – Arbetar med lokal och inventarievård,
 • 422003: Fastighetsskötare: Sköter, underhåller och svarar för tillsyn av fastigheter,
 • 422004: Maskinreparatör – Reparerar, underhåller och utför service på motorer, maskiner, och mekanisk utrustning,
 • 422005: Hantverkare – Utför byggnadshantverk, underhåller och reparerar byggnader,
 • 422099: Annan arbetstagare med servicetekniska uppgifter inom fastighetsförvaltning,
 • 423002: Måltidspersonal – Arbetar med matlagning, servering, diskplockning, diskning m.m.,
 • 423003: Kock – Tillagar mat och svarar för uppläggning,
 • 423099: Annan arbetstagare inom köks- och måltidsarbete

Trots SSYK-klassificering, som betraktar följande yrkesklassificering och arbetsuppgifter som arbetare, ska följande yrkesklassificering, enligt vägledningen typiskt sett betraktas som tjänstemän:

 • 414005: Församlingsassistent – arbetar i huvudsak med barn- ungdoms och/eller vuxenverksamhet. (Arbetstagare som, uteslutande eller över tid, övervägande har administrativa arbetsuppgifter eller annat kontorsarbete. Dessa organiseras av arbetstagarorganisationen Vision)
 • 414099: Annan arbetstagare inom utbildningsverksamhet,
 • 421005 – kyrkvaktmästare - Arbetar med skötsel, drift och underhåll av kyrkogård, kyrkor och fastigheter. Det som avgör vilket avtalsområde arbetstagaren ska tillhöra är dom faktiska arbetsuppgifterna. Samma princip gäller för dom kyrkvaktmästare som på delar eller hela sin tjänst biträder vid gudstjänster och kyrkliga handlingar. Lokala fackliga organisationer ansvarar för att göra en kartläggning och bedömning utav aktuella arbetstagare, samt ansvarar för att informera arbetsgivaren lokalt om resultatet. Arbetsgivaren ska i aktuella fall vara behjälplig med att ta fram arbetsuppgifternas karaktär.
 • 423001: Församlingshemsvärd – Hyr ut lokaler, serveringsservice, städning, uppvärmning och allmän tillsyn av fastigheter m.m,
 • 432007: Kontorsvaktmästare: Arbetar med exempelvis posthantering och kopiering m.m.

4. Genom detta vägledningsdokument delar parterna uppfattningen att ovan nämnda definierade grupp, arbetare, omfattas av ett eget avtalsområde, förutsatt de faktiskt utför normalt förekommande arbetsuppgifter inom sin yrkes- befattningsklassificering, samt följer löneavtalet mellan Skao och Kommunal.

Det kan finnas lokala avvikelser från denna huvudsakliga gränsdragning. Vid osäkerhet kring inplacering i avtalsområde ska samråd mellan Vision och Kommunal ske varvid nämnda parter därefter omgående meddelar arbetsgivaren om vad som beslutats. Enas inte lokala arbetstagarparter vad gäller bedömningen av inplacering i visst avtalsområde och detta inte kan lösas lokalt får lokala parter påkalla centrala parters konsultation.

Annan arbetstagarorganisation än Svenska kommunalarbetareförbundet är inte kollektivavtalsslutande arbetstagarpart på avtalsområdet, men arbetstagare följer avtalsområdets villkor och löneavtalet mellan Skao och Svenska Kommunalarbetareförbundet.

5. Tillkommer yrkesklassificering eller yrkestitel på avtalsområdet som inte finns upptagen i detta dokument och som ska inkluderas i avtalsområdet eller bedömas tillhöra gruppen tjänstemän får part, när som helst, påkalla den andres uppmärksamhet i fråga. Principen att följa SSYK-klassificering gäller i första hand om inte parter enas om annat.

6. Kommunals löneavtal är normerande för alla arbetstagare som faller inom avtalsområdet.

7. Denna vägledning innebär att det görs en skillnad mellan arbetstagare som följer yrkesklassificeringen för arbetare och övriga (tjänstemän) i gällande omställningsavtal. För arbetare gäller tilläggsavtal för avgångsbidrag (AGB), från och med datum när parterna enats om detta.

8. Uppstår diskussion om avtalsområde eller annat som berörs i denna vägledning är det parternas avsikt att inleda en diskussion om frågans hantering och lösande.

Indelningen i avtalsområden hanteras av facken

Indelningen i arbetare och tjänstemän är något som hanteras av facken sinsemellan och som Skao inte kan påverka. Vi samverkar dock med de fackliga parterna för att säkerställa hanteringen av avtalsområdena.

Om du har frågor om avtalsområdena är du varmt välkommen att kontakta de regionala förhandlarna/rådgivarna.