TPA 18 § 32 Generalklausul 1

Om förutsättningarna för detta avtal ändras väsentligt genom ändringar i socialförsäkringsbalken, arbetsrättslagarna eller andra lagar eller förordningar som har påverkan på pensionsavtalet, ska - utan hinder av avtalets bestämmelser om giltighet och uppsägningar - förhandlingar kunna upptas om sådana ändringar av pensionsavtalet, som direkt föranleds av de ändrade förutsättningarna.

Nästa paragraf

Kyrkans pensionsnämnd är en partsgemensam nämnd som beslutar i frågor som rör bl.a. 

  • tolkning av kyrkans pensionsavtal
  • relevanta ärenden av prejudicerande betydelse
  • tillämpningsregler av väsentlig betydelse och som rör arbetsgivare och arbetstagare.

Nämnden består av sex ledamöter samt ersättare för dessa. Hälften av ledamöterna kommer från arbetsgivarorganisationen och hälften från arbetstagarorganisationerna.

Vid frågor om pensionsnämndens beslut ska du som är arbetsgivare kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och du som är arbetstagare ska kontakta ditt fackförbund.​