TPA 18 § 6 Omfattning

Pensionsavtalet omfattar alla arbetstagare födda 1959 eller senare hos arbetsgivare vilka tillämpar pensionsavtalet  

Med arbetstagare förstås den som omfattas av Svenska kyrkans avtal om lön och allmänna anställningsvillkor för anställda.  

Efter det att arbetstagaren har avgått från anställningen gäller pensionsavtalet för honom eller henne under tid som särskild avtalspension betalas ut, samt avseende utbetalning av pension i övrigt.  

En arbetstagare omfattas av de ändringar av bestämmelserna som partema träffar överenskommelse om. Detta gäller även en före detta arbetstagare i de delar som rör utbetalning av pension.  

Nästa paragraf

Kommentarer från Kyrkans pensionsnämnd

Förtydligande från sammanträde 2017-11-29

I § 4 förhandlingsprotokoll 2017-05-14 anges vilka arbetstagare som fortsatt omfattas av KAP-KL Svenska kyrkan.  

Övriga arbetstagare som inte omnämns i förhandlingsprotokollet omfattas av TPA 18.  

§ 4 Omfattning KAP-KL Svenska kyrkan

KAP-KL Svenska kyrkan inklusive bilagor gäller från och med 2018-01-01 och tillsvidare för arbetstagare

  • födda 1958 eller tidigare, eller
  • som före 2018 träffat överenskommelse med arbetsgivaren om särskild avtalspension enligt KAP-KL Svenska kyrkan, eller
  • som före 2018 fått rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning, helt eller partiellt, och har nedsatt arbetsförmåga i anställningen, eller
  • som till följd av arbetsskada fått sin arbetsförmåga i anställningen nedsatt med minst hälften och därmed fått rätt till livränta enligt SFB med minst motsvarande andel.  

Anmärkning

Arbetstagare som 2017-12-31 omfattas av PFA, Kyrkans PFA eller PA-KL, gör så även från och med 2018-01-01 såvida inte parterna senare enas om annat.

Kyrkans pensionsnämnd är en partsgemensam nämnd som beslutar i frågor som rör bl.a. 

  • tolkning av kyrkans pensionsavtal
  • relevanta ärenden av prejudicerande betydelse
  • tillämpningsregler av väsentlig betydelse och som rör arbetsgivare och arbetstagare.

Nämnden består av sex ledamöter samt ersättare för dessa. Hälften av ledamöterna kommer från arbetsgivarorganisationen och hälften från arbetstagarorganisationerna.

Vid frågor om pensionsnämndens beslut ska du som är arbetsgivare kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och du som är arbetstagare ska kontakta ditt fackförbund.​