TPA 18 § 16 Betalning av pensionspremie

En arbetstagares pensionspremie betalas varje kalenderår av arbetsgivaren till Kyrkans pensionskassa.  

Pensionspremien för ett kalenderår betalas preliminärt i enlighet med Kyrkans pensionskassas stadgar. Den slutliga pensionspremien för ett kalenderår ska betalas av arbetsgivaren senast den 31 mars följande år.

Nästa paragraf

Kommentarer från Kyrkans pensionsnämnd

Förtydligande från sammanträde 2019-06-03

För att den anställde ska få rätt pension vid pensioneringstillfället, ska arbetsgivaren rapportera in den pensionsgrundande lönen som tjänats in under sista kalenderåret i samband med att anställningen avslutas i syfte att gå pension.  

För att säkerställa att årsrapporteringen blir korrekt, ska den pensionsgrundande lönen också inkluderas i den årliga rapporteringsfilen till Kyrkans pensionskassa.

Kyrkans pensionsnämnd är en partsgemensam nämnd som beslutar i frågor som rör bl.a. 

  • tolkning av kyrkans pensionsavtal
  • relevanta ärenden av prejudicerande betydelse
  • tillämpningsregler av väsentlig betydelse och som rör arbetsgivare och arbetstagare.

Nämnden består av sex ledamöter samt ersättare för dessa. Hälften av ledamöterna kommer från arbetsgivarorganisationen och hälften från arbetstagarorganisationerna.

Vid frågor om pensionsnämndens beslut ska du som är arbetsgivare kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och du som är arbetstagare ska kontakta ditt fackförbund.​